Vilka är kraven för ISO 17020?

ISO 17020-ackreditering
Ackreditering

Vilka är kraven för ISO 17020?

En ISO 17020-ackreditering är en indikation på att ett kontrollorgan har visat sin kompetens, opartiskhet och konsekventa kontrollverksamhet. För att få denna ackreditering måste ett kontrollorgan uppfylla flera krav. Dessa krav är uppdelade i ett antal kategorier som omfattar strukturella krav, resurskrav, processkrav och krav på ledningssystem.

Strukturella krav: Organisationen måste definiera och dokumentera sin juridiska och organisatoriska status, de tjänster den tillhandahåller och omfattningen av dess inspektionsverksamhet. Den måste visa sitt oberoende, sin opartiskhet och sin integritet. Ansvar, befogenheter och inbördes relationer för personal som leder, utför och verifierar inspektioner måste också definieras.

Krav på resurser: Organisationen måste ha de resurser, både personal och utrustning, som krävs för att utföra inspektionerna. Detta inkluderar kompetent personal som har nödvändig utbildning, träning, teknisk kunskap och erfarenhet. Den utrustning som används för inspektionerna ska kunna ge den noggrannhet som krävs och ska vara korrekt underhållen och kalibrerad.

Krav på processen: ISO 17020 fastställer krav för hur inspektioner ska utföras. Detta inkluderar krav på metoder och procedurer, hantering av inspektionsprover och objekt, säkerställande av personalens säkerhet och hälsa samt säkerställande av skydd av sekretess och äganderätt. Organisationen måste ha ett system för kontroll av inspektionsprotokoll och inspektionsdata samt ett förfarande för hantering av klagomål och överklaganden.

Krav på ledningssystem: Organisationen måste införa ett kvalitetsledningssystem som omfattar riktlinjer och mål, dokumentkontroll, registerkontroll, korrigerande och förebyggande åtgärder, internrevisioner och ledningens genomgångar.

Det är viktigt att notera att ISO 17020 erkänner tre typer av inspektionsorgan: Typ A, B och C. Typ A-organ tillhandahåller tredjepartsinspektioner och är oberoende av de inblandade parterna. Typ B-organ utför inspektioner för sina moderorganisationer. Typ C-organ utför inspektioner för andra parter än sina moderorganisationer, och för sina moderorganisationer om det behövs.

För att bli ackrediterad enligt ISO 17020 måste man visa för ett ackrediteringsorgan att dessa krav är uppfyllda. Detta innebär vanligtvis att man tillhandahåller dokumenterade bevis och genomgår en bedömning på plats.

Sammantaget är kraven i ISO 17020 utformade för att säkerställa att kontrollorganen arbetar med en hög standard av teknisk kompetens och yrkesintegritet. Att uppnå ackreditering enligt ISO 17020 är en kvalitetsstämpel som inger förtroende hos kunder och tillsynsmyndigheter, och det ger kontrollorganet en konkurrensfördel.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7+ sju =