Hur får man ISO 17020-ackreditering?

ISO 17020-ackreditering
Ackreditering

Hur får man en ISO 17020-ackreditering?

Att erhålla ISO 17020-ackreditering är en omfattande och noggrann process som kräver noggranna förberedelser och efterlevnad av standardens krav. Nedan beskrivs de steg som krävs för att erhålla ISO 17020-ackreditering.

Förstå kraven: Det första steget är att bekanta sig med ISO 17020. Detta innebär att du skaffar en kopia av standarden och skaffar dig en grundlig förståelse för dess krav. Dessa krav tar upp faktorer som personalens kompetens, inspektionsmetodernas lämplighet, opartiskhet, sekretess, klagomålshantering och ständiga förbättringar.

Utveckla ett kvalitetsledningssystem (QMS): Efter att ha förstått standarden är nästa steg att utveckla ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 17020. Detta kvalitetssystem bör innehålla policyer, förfaranden och instruktioner som behövs för att säkerställa konsekventa och högkvalitativa inspektionstjänster.

Implementera QMS: När QMS har utvecklats måste det implementeras i hela organisationen. Detta innebär att all berörd personal måste utbildas i rutinerna och sina ansvarsområden. Det är mycket viktigt att se till att rutinerna följs konsekvent.

Internrevision och ledningens genomgång: När kvalitetsledningssystemet har tillämpats under en tid bör en internrevision genomföras för att bedöma dess effektivitet och identifiera områden som kan förbättras. Resultaten av denna revision, tillsammans med andra resultatindikatorer, bör granskas av organisationens ledningsgrupp. Denna granskning bör leda till handlingsplaner för att driva kontinuerlig förbättring av organisationens inspektionsprocesser.

Ansök om ackreditering: När man är säker på att kvalitetsledningssystemet är effektivt och att organisationen kan visa att den uppfyller kraven i ISO 17020 är det dags att ansöka om ackreditering. Detta innebär att man väljer ett ackrediteringsorgan och skickar in en ansökan. Ansökan måste vanligtvis åtföljas av viss dokumentation, t.ex. organisationens kvalitetshandbok och vissa förfarandedokument.

Bedömning på plats: När ansökan har godkänts kommer ackrediteringsorganet att genomföra en bedömning på plats. Detta innebär att ett team av bedömare besöker organisationen för att bedöma dess överensstämmelse med ISO 17020. Bedömarna granskar dokumentation, intervjuar personal och observerar inspektioner för att bekräfta att rutinerna och metoderna uppfyller standardens krav.

Ta itu med avvikelser: Om bedömarna identifierar några avvikelser måste dessa åtgärdas innan ackreditering kan beviljas. Organisationen måste vidta korrigerande åtgärder och bevisa för ackrediteringsorganet att problemen har lösts.

Ackreditering: När alla avvikelser har åtgärdats och bedömarna är övertygade om att organisationen uppfyller alla krav i ISO 17020, beviljas ackreditering. Organisationen kan sedan använda ackrediteringsorganets märke på sina rapporter och certifikat, i enlighet med ackrediteringsorganets regler.

Underhålla och förbättra: Efter ackrediteringen måste organisationen underhålla sitt kvalitetsledningssystem och kontinuerligt förbättra sina inspektionsprocesser. Detta kommer att innebära regelbundna interna revisioner och ledningens genomgångar samt övervakningsbesök av ackrediteringsorganet.

Sammanfattningsvis är ackreditering enligt ISO 17020 en process som kräver ett engagemang för kvalitet, konsekvens och ständiga förbättringar. Det handlar inte bara om att uppfylla de tekniska kraven för att utföra inspektioner utan också om att visa upp ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera inspektionsprocesserna. Genom att uppnå ISO 17020-ackreditering försäkrar ett kontrollorgan sina kunder om att det är kompetent, opartiskt och kan tillhandahålla tillförlitliga kontrolltjänster.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − ett =