ISO/IEC 17025 2017 Komplettpaket [Downolad]

Få din ackreditering  till lägsta möjliga kostnad

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket

för kalibrerings- och provningslaboratorier

2017 års version

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Allt du behöver för att uppnå ISO 17025 2017-ackreditering
1 timmes live 1-to-1 online-session med ISO-expert
2017 Övergångsplan Inkluderat

Begränsat erbjudande

 Pris :  289 $

Det kompletta ISO/IEC 17025 2017-paketet är ett omfattande dokumentpaket som innehåller allt från alla mallar för förfaranden, processer, formulär, checklistor, verktyg, detaljerade guider och instruktioner som behövs för att..:

- Starta din ISO/IEC 17025-process.
- Skapa din ISO/IEC 17025-dokumentation.

- Snabb åtkomst till ISO/IEC 17025-ackreditering.

- Dra nytta av en ISO/IEC 17025 som är enkelt och anpassat till ditt laboratoriums behov.

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Spara tid

Varför börja med en tom sida? Starta ditt projekt idag och spara upp till 80% i tid och pengar.

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Konsultation online

 Paketet innehåller en timmes live 1-to-1 onlinesession med en ISO-konsult, dokumentgranskning, kontinuerlig e-postsupport i 12 månader och regelbunden uppdateringstjänst.

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Spara pengar

Kostnadseffektivt genomförande: Mycket billigare än en konsult på plats och kräver mycket mindre tid än att göra det från början.

ISO/IEC 17025 2017 Version Komplett paket

- Mervärde: Alla ISO/IEC 17025 2017 kraven har utvecklats till en effektiv process som lägger till operativt värde för ditt laboratorium och därmed ökar produktiviteten.

- Effektivt: Minimal ansträngning krävs att följa de förfaranden som är nödvändiga uppfylla alla krav i ISO/IEC 17025.

Förenklat: Byråkrati och överdrivet pappersarbete har eliminerats från varje process för att göra den enkel - samtidigt som den är helt förenlig med ISO/IEC 17025 2017.

Starta ditt projekt idagoch spara upp till 80% på din tid och dina pengar.

 

Allt-i-ett-dokumentpaketet för ISO/IEC 17025 2017-versionen

Spara tid, spara pengar och förenkla ackrediteringsprocessen.

Dokumenten ingår:

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Blanketter

- Huvudlista över kontrollerade dokument
- Huvudförteckning över kontrollerade register
- Huvudlista över datorer
- E-Data Backup
- Risker och möjligheter Register över risker och möjligheter
- Mall för möte om ledningens granskning
- Begäran om korrigerande åtgärder och förbättringar
Formulär för korrigerande åtgärder
- Job Fact Sheet för Kompetenskrav
- Prestationer och utbildning
- Utvärdering av utbildning
Årlig Utbildningsprogram

- Blankett för godkänd extern leverantör
- Formulär för utvärdering av extern leverantör
- Undersökning om kundnöjdhet
- Huvudlista över utrustning, mätare och mätinstrument
- Förteckning över viktig laboratorieutrustning
- Schema och loggbok för förebyggande och korrigerande underhåll
- Plan för metodvalidering - Generisk
- Uppgifter om mätosäkerhet
- Checklista för mätosäkerhet
- Program för internrevision
- Checklista för internrevision
- Rapport om internrevision
- Rapport om bristande överensstämmelse vid revisionen
- Register över miljökontroller i laboratoriet
- Provtagningsplan
- Exempel på formulär för inlämning
- Formulär för provtagningstest
- Beställningsöversikt
- Kalibreringsschema och loggbok

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Handbok och kvalitetspolicy

- Kvalitetshandbok
- Kvalitetspolicy

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

SOP:er

- Säkerställande av opartiskhet (förfarande)
- Uttalande om opartiskhet
- Hantering av konfidentiell information (förfarande)
- Säkerställande av konfidentialitet under besöken
- Förtroendeförklaring
- Kontroll av dokument och register
- Förfarandet för hantering av risker och möjligheter 
- Förfarande för korrigerande åtgärder 
- Förfarande för kompetens, utbildning och medvetenhet 
- Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster
- Förfarande för klagomål och kundservice
- Förfarande för hantering av utrustning

- Förfarande för kalibrering av utrustning
- Säkerställande av resultatens giltighet
- Utvärdering av mätosäkerhet
- Hantering av provnings- eller kalibreringsartiklar.

- Förfarande för validering av metoden
- Internrevisioner
- Krav på anläggningar och miljöförhållanden
- Granskning av förfrågningar, anbud och kontrakt
- Provtagningsplan och provtagningsmetod
- Testrapport
- Krav på kalibreringsrapport och certifikat
- Kontroll av data- och informationshantering

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

ISO/IEC 17025 2017 ändringar i den nya revideringen :

De tre viktigaste förändringarna i ISO/IEC 17025:2017 som du bör tänka på är fler alternativ, riskmedverkan och uppdateringar av aktuell teknik.
I november 2017 publicerades ISO/IEC 17025:2017 allmänna krav på kompetens för kalibrering och provning. QSE Academy påminner om att alla ackrediterade laboratorier måste övergå till den nya standarden i slutet av 2020, tre år efter att den slutliga versionen släppts.
Den innehåller stora skillnader i fråga om numrering, formulering och formatering av avsnitt från 17025:2012.

QSE Academy har skapat en egen tabell med korsreferenser för att hjälpa organisationer att hitta specifika skillnader mellan de två versionerna.

Förändring av strukturen :

Standardens nya struktur bygger inte längre på två huvudkapitel - fem för tekniska krav och två för förvaltningskrav.

 För att integrera med resten har QSE Academy funnit att förändringarna är mer processorienterade och följer CASCO:s riktlinjer för standarder för bedömning av överensstämmelse.

Den omfattar strukturkrav, resurskrav, processkrav och krav på ledningssystem.

 Standarden innehåller två bilagor som inte fanns med i den tidigare versionen:

- Informativ bilaga A om metrologisk spårbarhet.
- Informativ bilaga B om de olika alternativen för laboratoriehanteringssystemet.

 

Förändring av strukturen :

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Kapitel 4: ALLMÄNNA KRAV

4.1 Opartiskhet

ISO/IEC 17025:2017 definierar ordet "opartiskhet" som "närvaro av objektivitet". Samtidigt innebär "objektivitet" att "intressekonflikter inte existerar, eller är lösta så att de inte påverkar laboratoriets senare verksamhet negativt".

Påtryckningar på de berörda personerna kan inte påverka laboratorieverksamheten. På samma sätt får resultaten från provnings- eller kalibreringslaboratorier inte verka vara förändrade på grund av de relationer som laboratoriet eller de personer som deltar i laboratorieverksamheten kan ha till kunden.

QSE Academy rekommenderar att man utarbetar ett dokument som, beroende på behoven, ska innehålla följande steg:

- Laboratorierna måste skapa en struktur för att fastställa, analysera och hantera potentiella risker för opartiskhet och minimera påtryckningar för att säkerställa opartiskhet.
- Laboratorierna måste visa hur de kan minska eller eliminera riskerna. Risker kan uppstå i samband med verksamheten och laboratoriepersonalens relationer.
- Laboratorierna måste utforma och genomföra en relevant handlingsplan.
- Laboratorierna måste förbinda sig till integritet genom att den högsta ledningen undertecknar ett uttalande.

Detta måste ses över vid ledningens översyn och revideras vid behov.

4.2 Konfidentialitet

Laboratoriet har ansvaret för att hantera all information som erhålls under laboratorieverksamheten, i enlighet med rättsligt bindande åtaganden.

Kunderna ska underrättas skriftligen om laboratoriet uttrycker en önskan att göra information om ett uppdrag tillgänglig för allmänheten. Laboratoriets personal, extern personal och leverantörer bör också godkänna och underteckna en sekretessförklaring.

Kapitel 5. STRUKTURELLA KRAV

Reformen av de strukturella kraven omfattar följande viktiga förändringar:

- Termerna "kvalitetsansvarig" och "teknisk chef" nämns inte, men dessa funktioner finns kvar i standarden. Dessutom är det inte längre nödvändigt att nyckelpositioner har ställföreträdare.
- Laboratoriet måste skriva en rad aktiviteter, men det omfattar inte permanent underleverantörsverksamhet.

Enligt den nya ISO 9001:2015 krävs också tillräckliga kommunikationsprocesser om ledningssystemets effektivitet.

Kapitel 6: RESURSCENSAKVALITETSKRAV

Det finns inga väsentliga förändringar, men de mest anmärkningsvärda är:

- Övervakning före godkännande och övervakning efter godkännande av personalen.
- Att ta bort bedömningen av utbildningens effektivitet.
- Eliminera dokumentationen av arbetsbeskrivningar, men det är nödvändigt att beskriva kompetenskraven för varje funktion, inklusive ledningsfunktioner och de som påverkar laboratorieresultaten.

Blindprover, jämförelser mellan/intra laboratorier, jämförelser mellan prover, referensstandarder och prov är de vanligaste metoderna för kontroll och övervakning av personal.

6.3 Anläggningar och miljöförhållanden

Villkor för anläggningar och miljö har inga väsentliga ändringar. En ny standard kräver dock att miljö- och anläggningsrelaterade krav ska uppfyllas när provningar utförs i anläggningar utanför den permanenta kontrollen.

6.4 Utrustning

QSE Academy har upptäckt att utrustning numera omfattar standarder, programvara, reagenser och referensmaterial. Utrustning måste kalibreras om dess noggrannhet kan påverka resultatens giltighet och om kalibrering behövs för att identifiera metrologisk spårbarhet.

Observera att en hänvisning till ISO 17034 har lagts till för att understryka RM-producenternas kompetens.

6.5 Metrologisk spårbarhet

En ny informativ bilaga om metrologisk spårbarhet har skapats medan de flesta anteckningar har raderats. I bilaga A har möjligheter lagts till om hur spårbarhet kan fastställas och visas:

- Genom att använda en NMI.
- Ackrediterat kalibreringslaboratorium.

Om möjligt är det enklare och mer kostnadseffektivt för laboratorierna att använda sig av NMI eller ackrediterade kalibreringslaboratorier. Annars kan ett laboratorium välja att bedöma sin kompetens enligt ISO/IEC 17025.

6.6 Externa produkter och tjänster

Denna nya punkt består av det tidigare begreppet underentreprenad, vilket innebär att underentreprenad och inköp nu samlas i en enda klausul.

Laboratoriet bör ha ett system för att välja ut, bedöma, övervaka och ompröva externa leverantörer. Det ska också se till att alla inköpta produkter och tjänster uppfyller kraven.

Slutligen skall laboratoriet tydligt ange för leverantören vad som skall köpas, acceptanskriterierna, den nödvändiga personalkompetensen och den verksamhet som skall utföras i leverantörens lokaler.

Kapitel 7: KRAV FÖR FÖRFARANDEN

7.1 Granskning av förfrågningar, anbud och kontrakt

Laboratoriet bör ha ett förfarande för granskningar, förfrågningar, anbud och kontrakt. Dokumentationen av detta förfarande behövs också. Den omfattar följande:

- Meddela kunden när den metod som kunden har begärt är föråldrad eller olämplig.
- Att tydligt definiera ett uttalande om överensstämmelse när kunden begär det.
- Avgör eventuella skillnader mellan kontraktet och anbudet eller begäran innan arbetet inleds.
- Informera kunden om avvikelser från avtalet.
- Upprepa översynen av kontraktet om det ändras efter arbetet och meddela all berörd personal.
- Samordna med kunder eller deras representanter för att reda ut en begäran och för att kontrollera laboratoriets prestationer i samband med det utförda arbetet.
- För register över granskningar.

7.2 Urval, kontroll och validering av metoder

Laboratoriet ska använda lämpliga förfaranden och metoder för all verksamhet. Uppdaterade förfaranden, metoder och stöddokument ska bevaras och göras tillgängliga för personalen.

Dessutom ska laboratoriet använda den senaste versionen av metoderna om det inte är omöjligt att göra det. Det ska också välja ett lämpligt förfarande när kunden inte kunnat ange det.

Laboratoriet måste verifiera metoderna innan de införs för att se till att de kan uppnå den prestanda som krävs. Förutom att ha en handlingsplan för metodutveckling måste laboratoriet validera laboratorieutvecklade metoder, standardmetoder och icke-standardiserade metoder som används utanför det avsedda tillämpningsområdet.

Vid avvikelser från metoderna måste kunden dokumentera, tekniskt motivera, godkänna och acceptera dem. Som en allmän regel måste laboratoriet bevara dokumentation om valideringen.

7.3 Provtagning

Laboratoriet ska ha en provtagningsmetod och en provtagningsplan när det utför provtagning av produkter, material eller ämnen för efterföljande kalibrering eller provning.

För att säkerställa legitimiteten av efterföljande kalibrering eller provning ska provtagningsmetoden omfatta de aspekter som ska kontrolleras. Precis som de andra delarna måste laboratoriet bevara register.

7.4 Hantering av provnings- eller kalibreringsartiklar

Laboratoriet ska ha ett förfarande för hantering, mottagande, lagring, förvaring, skydd, transport, bortskaffande och återlämnande av kalibreringsobjekt eller tester, inklusive alla bestämmelser som är nödvändiga för att skydda kalibreringsobjektets eller testets integritet och för att skydda kundens och laboratoriets intressen.

På samma sätt bör det finnas försiktighetsåtgärder för att undvika kontaminering, försämring, förlust och skada på föremålet under hantering, lagring, väntan, transport och förberedelser för kalibrering eller provning. De hanteringsanvisningar som tillhandahålls tillsammans med produkten ska följas.

Laboratoriet ska ha ett system för entydig identifiering av kalibreringsobjekt eller tester. Identifieringen ska bevaras så länge föremålet är under laboratoriets ansvar. Laboratoriet skall föra register över det kalibrerade objektet eller testerna.

7.5 Teknisk dokumentation

Det handlar om adekvat information och spårning av ändringar i förhållande till ursprungliga observationer eller tidigare versioner.

För att ytterligare förklara ska laboratoriet se till att de tekniska registren för laboratorieverksamheten innehåller tillräckliga resultat och rapporter. Den ska omfatta information som underlättar och identifierar faktorer som påverkar mätresultatet och dess tillhörande mätosäkerhet och som gör det möjligt att upprepa laboratorieverksamheten under förhållanden som ligger så nära det ursprungliga som möjligt.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla datum och identiteten på den personal som ansvarar för varje aktivitet, t.ex. kontroll av uppgifter och resultat.

7.6 Utvärdering av mätosäkerhet

Laboratorierna ska identifiera bidragen till mätosäkerheten. Alla betydande bidrag, även de som kommer från provtagning, ska inkluderas med hjälp av lämpliga analysmetoder när mätosäkerheten utvärderas.

7.7 Säkerställande av resultatens giltighet

Laboratoriet skall vara ansvarigt för att ha ett förfarande för att övervaka resultatens giltighet. Detta inbegriper kontroll av resultatet genom jämförelse med andra laboratoriers resultat.

Dessutom måste laboratoriet analysera och använda data från övervakningen för att kontrollera och förbättra laboratoriets verksamhet. Slutligen måste laboratoriet vidta åtgärder när uppgifter från övervakningen visar sig ligga utanför de på förhand fastställda kriterierna.

Kapitel 8: KRAV FÖR FÖRVALTNINGSSYSTEMET

8.1.2 Alternativ A

Laboratoriets ledningssystem ska omfatta följande:

- Dokumentation om ledningssystemet (se 8.2).
- Kontroll av dokument om ledningssystemet (se 8.3).
- Kontroll av register (se 8.4)
- Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (se 8.5).
- Förbättring (se 8.6)
- Korrigerande åtgärder (se 8.7)
- Interna revisioner (se 8.8)
- Ledningens granskning (se 8.9)

Alternativ B

Ett laboratorium uppfyller åtminstone avsikten med de krav på ledningssystem som anges i 8.2-8.9 om det:

- har fastställt och upprätthåller ett ledningssystem i enlighet med kraven i ISO 9001.
- kan stödja och bevisa att kraven i punkterna 4-7 uppfylls på ett konsekvent sätt.

90 dagar pengarna tillbaka

Garanti

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Om du av någon anledning under de första 90 dagarna efter köpet inte är nöjd av någon anledning, kan du helt enkelt kontakta support@qse-academy.com och vårt supportteam kommer att ge dig en omedelbar och fullständig återbetalning.

Alla dokument som krävs för genomförandet av ISO/IEC 17025 2017

Paketet innehåller alla dokument som du behöver för att uppfylla ISO/IEC 17025 2017 - dessa dokument kan accepteras fullt ut av ackrediteringsrevisionen.

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Fullständigt redigerbara dokument

Alla dokument är i MS Word eller MS Excel, vilket gör det mycket enkelt att anpassa dem till ditt företag. Du kan anpassa dem genom att lägga till företagslogotyper och färger och redigera rubriker och sidfötter för att matcha din favoritstil.

ISO/IEC 17025 2017
Dokumenten är 90% kompletta och kräver endast en enkel anpassning.

Vi har redan fyllt i ungefär 90% av den information som begärs i dokumenten. För att fylla i dem behöver du bara fylla i företagets namn, de ansvariga parterna och annan information som är unik för ditt företag. du kommer att guidas genom processen och kommentera de delar som behövs och de som är frivilliga.

Vi presenterade ISO 17025-dokumentationen för att försäkra alla användare om att de har slutfört allting korrekt och med största möjliga effektivitet.

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
Tydligt organiserade, begripliga steg

Alla dokument är gjorda så att du kan följa den föreslagna ordningen perfekt, vilket gör att du kan se till att inget saknas och att ingen går vilse i processen.

De medföljande kommentarerna och flödesschemana hjälper personalen att förstå varje dokument och dess användbarhet, vilket hjälper dig att göra kvalitetshanteringen smidigare och processerna lättare att följa.


Funktioner i det kompletta ISO/IEC 17025 2017-kitet

Pris: 289 $
- Dokumentationen ingår: 58 dokument för genomförandet av ISO 17025: Dokumentation: 58 dokument för genomförandet av ISO 17025
- MS Office 2007-format, MS Office 2010, MS Office 2013
- Språk: Språk: Engelska, finns även på franska
- Dokumenten är helt redigerbara - ange bara den information som är specifik för ditt företag.
- Godtagbar för ISO 17025 2017-ackrediteringsrevisionen? Ja, alla dokument som krävs enligt ISO 17025 2017 ingår, liksom kvalitetspolicyn och de aktuella men frivilliga förfarandena.

Omedelbar leverans - Paketet kan laddas ner omedelbart efter köpet.
Gratis konsultation - Dessutom kan du skicka in två kompletta dokument för granskning av professionella experter.
Skapad för ditt företag - Modellerna är optimerade för små och medelstora företag.

ISO/IEC 17025 2017
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Komplett ISO/IEC 17025 2017-paket för

Kalibrerings- och provningslaboratorier.

Det kompletta paketet för att införa ISO/IEC 17025
För kalibrerings- och provningslaboratorier

Pris :  289 $

Vad våra kunder tycker:

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

"Vårt laboratorium blev överväldigat av tanken på att genomgå ISO/IEC 17025-ackreditering.

Det var bra att vi upptäckte QSE Academy eftersom företaget kunde hjälpa oss att tillämpa kraven i våra processer.

Som ett resultat av detta fick vi ett effektivt driftvärde och ökad produktivitet.

Vi utvecklade vårt system utifrån standardens krav med hjälp av QSE Academys förenklade pappersarbete.

Vi fick också mycket information via e-post och enskilda möten, vilket ledde till att våra anställda blev fullt informerade om hur de ska uppfylla kraven.
Tack, QSE Academy, för att du ger oss en fördel på den globala arenan.

Dominique Wyatt

Kvalitetsansvarig

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

"En av mina branschkollegor rekommenderade QSE Academy för att hjälpa oss med vår ansökan om ackreditering.

Han erinrade sig hur QSE Academy-verktygslådor gjorde genomförandet enkelt och produktivt.

Efter att ha granskat företagets paket och bedömt kundomdömen beslutade ledningen att skaffa verktygslådor från QSE Academy så att vi snabbt kunde få en ISO/IEC 17025-ackreditering.

Konsulterna från QSE Academy var mycket praktiska även om de dokument som de har tillhandahållit är väl förklarade och mycket detaljerade.

Det här är en av de bästa investeringarna som vårt företag har gjort, särskilt eftersom vi redan skördar frukterna av denna resa."

Morgan Chen

Kvalitetsansvarig

ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Ofta ställda frågor

Du kommer att skickas till nedladdningssidan omedelbart efter att du har gjort ditt köp, och en länk för att hämta filen skickas också till ditt e-postmeddelande. Filerna kommer i en .zip-fil som du måste extrahera. Om du har några problem med nedladdningen kan du kontakta oss på support@qse-academy.com så hjälper vi dig gärna.

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kreditkort, betalkort eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

Vi har en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är nöjd med tjänsten kan du säga upp den inom 30 dagar och få full återbetalning.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vår tjänst kan du säga upp den inom de första 30 dagarna och få full återbetalning. Inga frågor ställs.

Ja, det är möjligt att uppgradera till en högre plan efter att ha köpt ett paket. Vårt supportteam hjälper dig gärna att uppgradera din plan. Om du har några frågor kan du kontakta oss på chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Följande är de olika tillgängliga språken: Franska, tyska, portugisiska, svenska, japanska och kinesiska. Om du har några frågor kan du kontakta oss via chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Vår tjänst har en kundportal online som gör det möjligt för dig att interagera enskilt med din kundansvarige, inklusive chatt, e-post eller telefonsamtal, där du kan begära arbete, boka möten, godkänna dokument och mycket mer.

Du kan hantera din ISO-certifiering med vårt projektledningsverktyg, tilldela uppgifter och begära möten.

I din ISO-certifieringsportal kan du :

  • Samarbeta och kommunicera med våra experter och med ditt team
  • Planera ditt projekt och schemalägg uppgifter, begär arbete...
  • Uppdatera uppgifterna vid behov och håll ett öga på hur arbetet fortskrider.
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]
ISO 9001 komplett paket
ISO/IEC 17025 2017 komplett paket [Downolad]

Pris :  389 $

ISO 17025 komplett paket
ISO-17025-2017-versi

Pris :  489 $

ISO 22000 komplett paket
iso220002018

Pris :  389 $

ISO/IEC 17025 2017

Få en GRATIS förhandsgranskning av ISO/IEC 17025-paketet

Innehåller en förhandsgranskning av dokumentationsmallar för alla ISO 17025-dokumentationspaket.

Nedladdningen bör börja inom några sekunder. Om den automatiska nedladdningen inte startar, kontrollera att din webbläsare inte blockerar nedladdningar, eller kontakta oss via chatten, vårt supportteam är tillgängligt för att hjälpa dig.

QSE-akademin