What is ISO 17020 accreditation?

ISO 17020-ackreditering
Ackreditering

Vad är ISO 17020-ackreditering?

ISO/IEC 17020:2012 är en globalt erkänd standard som tagits fram av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), specificerar krav på kompetensen hos de organ som utför inspektioner samt på opartiskhet och konsekvens i deras inspektionsverksamhet.. Den gäller för kontrollorgan av typ A, B eller C, enligt definitionen i ISO/IEC 17020:2012, och den gäller för alla kontrollstadier.

Ackreditering enligt ISO 17020 visar på teknisk kompetens och opartisk verksamhet, enligt bedömning av ett ackrediteringsorgan. När ett kontrollorgan ackrediteras enligt ISO 17020 har det genomgått en rigorös utvärderingsprocess som omfattar en bedömning av dess ledningssystem och kontrollprocesser, samt kompetens inom de specifika uppgifter för vilka ackreditering söks. Ackrediteringen ger en försäkran om att kontrollorganet har den tekniska kompetens, utrustning och de system som krävs för att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Ackreditering innebär att kontrollorganet tillhandahåller dokumenterade bevis och i praktiken visar att det uppfyller standardens krav. Dessa krav inkluderar de som rör personalens kompetens, inspektionsutrustningens lämplighet samt inspektionsmetodernas och inspektionsförfarandenas ändamålsenlighet. Dessutom ingår krav på opartiskhet, sekretess, klagomålshantering och ständiga förbättringar.

Ett ackrediterat kontrollorgan måste också visa att det upprätthåller en hög nivå av kundservice, säkerställer att kundernas behov tillgodoses och att de kontroller som det utför är lämpliga för sitt avsedda ändamål. Det måste också ha vidtagit åtgärder för att se till att det håller sig à jour med utvecklingen på inspektionsområdet och att det upprätthåller sin kompetens över tiden.

Det är värt att notera att ISO/IEC 17020:2012 används tillsammans med ISO/IEC 17000:2004, Bedömning av överensstämmelse ? Ordlista och allmänna principer, som ger en grund för att förstå och diskutera bedömning av överensstämmelse.

Sammanfattningsvis, ISO 17020-ackreditering handlar om att säkerställa kompetens, konsekvens och förtroende för inspektionsverksamhet. Det ger inspektionsorganen möjlighet att visa att de är tillförlitliga i sitt arbete, vilket i sin tur skapar förtroende hos deras kunder och allmänheten i stort.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + nitton =