Responsible Person for Cosmetic Products in the EU Market

Ansvarig person Kosmetiska produkter på EU-marknaden
Kosmetikaindustrin

Ansvarig person för kosmetiska produkter på EU-marknaden

 

Relevans och uppgifter för en ansvarig person för kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden

Tillverkare måste ha en ansvarig person för att hjälpa till att sälja kosmetiska produkter på EU-marknaden. QSE Academy har förberett all viktig information om varför ditt företag behöver en ansvarig person.

Här får du lära dig vad en ansvarig person har för uppgifter. På så sätt ser du hur denna aspekt är avgörande för att din produkt ska lyckas på marknaden.

Vikten av en ansvarig person för kosmetiska produkter

En ansvarig person är en fysisk eller juridisk person som måste vara etablerad inom EU.

Att vara en ansvarig person är en krävande uppgift som kräver expertis inom olika områden. En professionell ansvarig person för kosmetika måste därför vara expert på kosmetikareglering.

Observera att varje kosmetisk produkt måste kopplas till en ansvarig person som är etablerad inom gemenskapen.

Med andra ord får det bara finnas en ansvarig person per kosmetisk produkt i hela EU.

 

Vem kan agera som ansvarig person?

En utsedd person eller ett företag kan fungera som ansvarig person. Denna person eller detta företag måste dock acceptera rollen skriftligen.

Så länge den ansvariga personen är bosatt i EU kan du basera den ansvariga personen på något av följande:

 • Produkttillverkare

För produkter som tillverkas inom EU av en EU-baserad tillverkare och som inte därefter exporteras och importeras tillbaka till EU ska tillverkaren vara den ansvariga personen.

Tillverkaren kan dock utse en person som är etablerad i EU till ansvarig person.

För produkter som tillverkas inom EU av en tillverkare som inte är baserad i EU, och som inte därefter exporteras och importeras tillbaka till EU, ska tillverkaren utse en person som är etablerad i EU till ansvarig person.

 • Produktimportör

För produkter som tillverkas utanför EU och importeras till EU ska importören vara den ansvariga personen. Importören kan dock utse en person som är etablerad i EU till ansvarig person.

 • Distributör

Distributören blir ansvarig person om:

 • En distributör har släppt ut en kosmetisk produkt på marknaden under sitt namn eller varumärke.
 • En distributör har ändrat en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som påverkar överensstämmelsen med de tillämpliga kraven.

Observera att översättningen av informationen om produkten inte ska betraktas som en sådan ändring.

Den ansvariga personens ansvar

Enligt artikel 4.2 i förordning 1223/2009 ska den ansvariga personen för varje kosmetisk produkt som släpps ut på marknaden se till att de relevanta skyldigheterna i denna förordning uppfylls.

Därför måste den ansvariga personen garantera att följande krav uppfylls:

Artikel Fokus
3 Säkerhet
8 God tillverkningspraxis
10 Säkerhetsbedömning
11 Produktinformationsfil
12 Provtagning och analys
13 Anmälan
14 Retraktion för ämnen som anges i bilagorna
15 Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen
16 Nanomaterial
17 Spår av förbjudna ämnen
18 Djurförsök
19 (1), (2) och (5). Märkning
20 Produktanspråk
21 Allmänhetens tillgång till information
23 Meddelande om allvarliga oönskade effekter
24 Information om ämnen

Viktiga funktioner för den ansvariga personen

 • Se till att produkten är säker och uppfyller kraven i förordningen. Detta innefattar att försäkra sig om att:
 • Genomförande av säkerhetsbedömningen
 • Överensstämmelse med märkning
 • Underbyggda produktpåståenden
 • Informera de behöriga myndigheterna om en kosmetisk produkt utgör en risk för människors hälsa.
 • Vid behov ska du vidta lämpliga åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven. Detta kan innebära att produkten återkallas eller dras tillbaka från marknaden.
 • Samarbeta med EU:s behöriga myndigheter på deras begäran.
 • Vid allvarliga oönskade effekter ska du informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den allvarliga oönskade effekten inträffade.
 • Förvara produktinformationsfilen (PIF) för produkter som släpps ut på EU-marknaden.
 • Gör PIF:n tillgänglig för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där akten förvaras på den adress som anges på etiketten.
 • Uppdatera PIF hela tiden.
 • Gör anmälan till anmälan om kosmetiska produkter. Portal (CPNP) innan den kosmetiska produkten släpps ut på EU:s marknad.
 • Anmäla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial till kommissionen sex månader innan de släpps ut på EU-marknaden.

Varför anlita en professionell ansvarig person?

En professionell ansvarig person är expert på kosmetikaregler och annan relevant lagstiftning.

I praktiken kan RP övervaka EU-lagstiftningen för att se till att kunderna är medvetna om uppdateringarna.

Därför kan kunderna se till att deras produkter överensstämmer med EU-lagstiftningen. Tillverkarna eller importörerna kan därför ägna sin tid eller kompetens åt att sälja sina produkter.

Eftersom RP är bekant med anmälningsprocessen blir sammanställningen av PIF korrekt och snabb. Som ett resultat av detta blir det lättare att släppa ut dina kosmetiska produkter på EU-marknaden.

Dessutom fungerar en ansvarig person som en neutral part. Du behöver därför inte oroa dig för intressekonflikter med dina kommersiella intressen.

Förutom att produkthemligheterna inom PIF är konfidentiella, bevarar RP PIF i ett decennium efter det att det sista partiet av produkten har släppts ut på EU-marknaden.

Dessutom kan RP garantera att kosmetiska produkter är förenliga med förordningen. På så sätt undviker kunderna problem och produktåterkallelser.

Dessutom kan den ansvariga personen fungera som en enda kontaktpunkt för alla lagstiftningsfrågor i EU.

RP kan också företräda klienter eller företag inför EU:s behöriga myndigheter. RP kan också hantera eventuella frågor från dem eller eventuella kriser.

Vid byte av importör förblir den ansvariga personen densamma. Detta gör att man inte behöver trycka upp nya produktetiketter och meddela produkterna på nytt.

Är du redo att delegera en ansvarig person?

           Kortfattat kan man säga att du måste skaffa en ansvarig person som kan garantera att kraven i kosmetiska produkter med EU:s kosmetikaförordning 1223/2009.

När du kan utse en ansvarig person kan du släppa ut dina kosmetiska produkter på EU-marknaden.

Om du behöver mer information om hur du säljer dina kosmetiska produkter runt om i världen kan du läsa bloggar och verktygslådor från QSE Academy.

Dela på sociala medier

Comment (1)

 1. Charles J

  Upplysande information om ansvarsområden! Hoppas att du kan fortsätta att skriva mer om detta.

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 5 =

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.