ISO 9001 Basics You Must Know

Grundläggande information om ISO 9001 som du måste känna till
ISO 9001

Grundläggande information om ISO 9001 som du måste känna till

ISO 9001 är en av de mest välkända standarderna för kvalitetsledningssystem i hela världen. Du måste dock förstå grunderna i ISO 9001 innan du kan genomgå certifieringsprocessen.

Betydelsen av kvalitetsledningssystem och ISO 9001

Kvalitet Förvaltning Systemet (QMS) är en uppsättning processer, människor, maskiner, policyer, ansvar och andra resurser för att erkänna kvalitetsmålen. Det fastställer, mäter och förbättrar också en rad affärsprinciper. Det är på detta sätt som din organisation kommer att uppnå de avsedda resultat som är i linje med dina övergripande mål.

ISO 9001 är den globala standarden för kvalitetsledningssystem inom alla sektorer, särskilt inom tillverkningsindustrin.

Organisationer använder den här välorganiserade plattformen för att utföra en oavvislig kvalitetshantering. ISO 9001 innebär alltså att man skapar ständiga förbättringar, vilket leder till ett bättre ledarskap, produktiva anställda och nöjda kunder.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som ger riktlinjer för organisationer att följa för att förbättra sin effektivitet och ändamålsenlighet. Standarden publiceras av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och utfärdades första gången 1987.

Vilka är fördelarna med ISO 9001?

Det finns många fördelar med att införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, bland annat ökad effektivitet, nöjdare kunder och lägre kostnader.

Vilka är kraven i ISO 9001?

The requirements of ISO 9001 are divided into two parts: the “high-level structure” and the “detailed requirements.” The high-level structure provides a generic framework that can be used by any organization, regardless of size or type. The detailed requirements are specific to quality management systems and must be met in order for an organization to be certified.

Hur kommer jag igång med ISO 9001?

Det finns några saker du måste göra för att komma igång med ISO 9001. För det första måste du fastställa omfattningen av ditt kvalitetsledningssystem. Detta innebär att man måste fastställa vilka processer som ska omfattas av systemet och vilka produkt- eller tjänstekategorier som ska ingå. När omfattningen har fastställts måste du utarbeta riktlinjer och förfaranden som uppfyller kraven i ISO 9001. Slutligen måste du införa systemet och regelbundet övervaka dess prestanda.

Vilka är de vanligaste misstagen som görs vid införandet av ISO 9001?

Ett av de vanligaste misstagen vid införandet av ISO 9001 är att inte fastställa tydliga mål och målsättningar. Utan dessa kan det vara svårt att mäta systemets prestanda och identifiera områden som behöver förbättras. Dessutom gör många organisationer misstaget att tro att ISO 9001 är ett engångsprojekt. I verkligheten är det en pågående resa som kräver kontinuerlig ansträngning och engagemang.

Varför du bör överväga att skaffa ISO 9001-certifiering

Att erhålla en ISO 9001-certifiering innebär uppnå internationellt kvalitetserkännande. Detta gör det möjligt för företag att förbättra produktkvaliteten, få bättre personal att följa reglerna, öka intäkterna och öka kundnöjdheten.

– Customers normally want assurance that the goods and services they will buy have gone through the best quality management practices. ISO 9001 is the closest form of assurance by providing greater confidence in an organization’s goods and services.

– ISO 9001 is for companies who are aware that their products and services should meet the quality requirements of their clients. It is vital to deliver customer satisfaction through quality services.

– Employees work together to secure certification, thus leading to operational efficiency in the long run.

– The certification opens up new markets to explore.

De åtta grunderna för ISO 9001

De åtta ISO 9001-principerna är utformade med hjälp av kvalitets förvaltningsprinciper som gör det möjligt för organisationer att garantera tillförlitlig kvalitet på sina varor och skapa värde för sina kunder. Dessa principer bygger på en rad globalt accepterade regler, värderingar och normer.

1. Var kundcentrerad.

Quality Management System focuses on meeting and exceeding customer expectations. ISO 9001 enhances an organization’s ability to attract new clients and turn them into loyal ones.

Nyckeln är att organisationerna tillämpar sina ISO 9001 QMS för att utforma strategier, odla och leverera produkter och tjänster. Organisationer som förstår vad deras kunder behöver kan uppfylla kundernas förväntningar och leverera tillfredsställande kundservice.

2. Ledare på alla nivåer måste se till att det finns en gemensam riktning och ett gemensamt mål.

True leaders develop a work culture where people know and accomplish what must be done in a unified direction. When employees understand a collective purpose, they initiate work and leaders don’t have to tell or command them to do something.

Ledarna måste föregå med gott exempel för att uppmuntra de anställda att upprätthålla en tillförlitlig arbetsetik. De måste förbättra kommunikations- och samordningsförfarandena för att uppnå de önskade kvalitetsmålen.

3. Ta hand om produktiva medarbetare genom att engagera dem.

One of the most critical ISO 9001 basics is the engagement of people, with people being the company’s most essential asset. This includes respecting employees are individuals, regularly interacting with them, recognizing staff for their contributions, and improving their professional and personal development.

Anställda som är engagerade blir mer pålitliga, kompetenta och har större möjlighet att tillhandahålla värdefulla och utmärkta tjänster. Medarbetarnas engagemang leder till ökad motivation och exceptionella resultat.

ISO 9001 Nedladdning

4. Skapa goda kontakter med relevanta partner.

Framgångsrika organisationer bildar nätverk med viktiga partners för att optimera leveranskedjan. Partnerskapet omfattar kunder, återförsäljare, leverantörer, anställda, investerare, intressenter och samhället.

Companies that give importance to everyone affected retain continuum in the supply chain. Relationships also influence organizations’ performance and cost.

5. Var optimistisk när det gäller förbättringar.

Framgångsrika organisationer har en positiv inställning till förbättringar. De värdesätter ständiga förbättringar, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sig till nya marknadssituationer.

Ledarna måste ta hänsyn till förbättringar av innovativa processer, produkter och tjänster. Företag använder till exempel teknik för sina processer. Anställda på alla nivåer måste få lämplig utbildning i hur man använder nya metoder och verktyg för att förhindra komplikationer när tekniken utvecklas eller blir föråldrad.

6. Använd bevis när du fattar beslut.

Beslutsfattandet kan vara ett komplicerat förfarande med många olika bidrag och tolkningar. Beslutsfattarna behöver säkra och tillförlitliga uppgifter, som alla bör bedömas av erfarna personer med hjälp av lämpliga metoder.

Ett logiskt och sakligt tillvägagångssätt för beslutsfattande skapar välgrundade val. Korrekt information och dataanalys ger objektivt och säkert beslutsfattande.

7. Förstå processmetoden.

Ledarnas, de anställdas och maskinernas individuella aktiviteter är en av de nödvändiga processerna för att uppnå målen. Varje medlem av organisationen måste förstå att alla deras aktiviteter bör hanteras tillsammans för att bilda ett enda sammanhängande system.

The process approach helps achieve consistent and predictable outcomes. It boosts people?s capacities to focus their effort on continuous improvement and key processes.

8. Inled ett systemarbete.

The process approach is part of the system approach. Examining, understanding, and handling interconnected processes help create a comprehensible structure that contributes greater efficiency and effectiveness in achieving an organization?s objectives.

Knowing the basics of ISO 9001 is an essential first step in determining if you need an ISO 9001-based QMS. However, your organization must first get the senior management’s approval and identify why the organization wants to implement the standard.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.