Internal Audit for ISO 17025

Internrevision för ISO 17025
ISO 17025

Internrevision för ISO 17025

Faser, tidsplan och nyckelkomponenter för en intern revision enligt ISO 17025

ISO 17025 kräver en intern revision. of a laboratory?s activities. An internal audit aims to confirm that the operations of a laboratory continue to comply with the Krav enligt ISO/IEC 17025.

Likaså garanterar en revision att kvalitetssystemet uppfyller kraven i ISO/IEC 17025, reglerande organ och ackreditering som är viktig för ett visst kriteriedokument.

The audit makes sure that whether or not all levels of work optimize the requirements of a laboratory?s quality manual and related documents.

En internrevision kommer därför att upptäcka eventuella avvikelser. Laboratoriet kan använda denna information för att förbättra sitt kvalitetssystem och sin tekniska kompetens.

De viktigaste komponenterna i en internrevision:

 • Förfaranden
 • Planering
 • Metoder
 • Fakta
 • Kontroller
 • Risker
 • Förvaltning

Laboratorierna bör utforma, genomföra och följa upp den interna revisionen. Detta gäller särskilt i samband med förberedelserna inför en extern revision.

Observera att rekommendationerna för förberedelse, dokumentation, genomförande och uppföljning av revisionen är skrivna för de granskade avdelningarna, inte för revisorerna.

Personer som är involverade i en internrevision

 • Ägare ? Overall hosts or owners must be defined.
 • Kvalitetschefer ? They manage internal audits by verifying a laboratory?s conformance to the ISO/IEC 17025 requirements. They also validate whether a laboratory follows policies, procedures, and processes.
 • Externa revisorer ? They verify that a laboratory is operating in compliance with ISO/IEC 17025. External auditors could be from accreditation bodies or clients.
 • Laboratoriepersonal ? They must follow procedures for responsibilities before, during, and after internal and external audits. Staff must also undergo training.

Faserna i en revision

 • Förberedelse

Förberedelserna börjar med att utse en övergripande värd eller ägare för revisionen.

Laboratoriet ska också utse en teknisk kontaktperson som ska ha tillgång till att granska om alla register och all dokumentation är fullständiga.

Förberedelserna omfattar även att inrätta en arbetsyta för inspektörerna, se över schemat samt förbereda och utbilda personalen.

Slutligen är detta rätt tillfälle att informera alla berörda parter om vad som kommer att hända i revisionen.

 • Genomföra

This phase maintains a continuous log of the audit. A laboratory must provide copies, but shouldn?t give the original ones away.

Kom ihåg att skydda konfidentiell information. Ett laboratorium kan göra detta genom att förvara alla dokument i arbetsområdet.

Therefore, it?s advisable to retain duplicates of all information given to auditors.

Denna etapp ska alltid följa med revisorn. Var samarbetsvillig och artig genom att svara på frågor när du blir tillfrågad.

För att utvärdera framstegen kan ett laboratorium hålla dagliga möten för avrapportering. Vidta omedelbara korrigerande åtgärder när det är nödvändigt.

 • Stäng

There are instances where you might not be able to answer questions. In such a case, it?s acceptable to be open to the auditor about being unable to provide answers.

På samma sätt är detta ett tillfälle att reda ut eventuella frågor eller orsaker till missnöje under avslutningsmötet.

 • Uppföljning

Detta omfattar utarbetande av både korrigerande och förebyggande åtgärdsplaner. Denna fas omfattar ägare, tidsplaner, uppgifter och leveranser. Slutligen ska du hålla koll på planen.

Tidsplan för internrevision

En internrevision måste följa en i förväg fastställd tidsplan för att avsluta alla aktiviteter inom en rimlig tidsperiod.

It must either be a monthly or quarterly audit. In this way, it won?t be troublesome to audit all activities or a quality system?s parts in a single audit.

Vid en horisontell revision inspekteras alla aspekter av ett enskilt krav, t.ex. utrustning.

Samtidigt kan en vertikal revision bedöma efterlevnaden av ett enskilt test genom alla steg från provtagning till arkivering.

Tid för att planera för en internrevision

An internal audit isn?t meant to make things complicated. It doesn?t aim to frighten your employees.

Det huvudsakliga målet är att förbereda ditt laboratorium för en extern revision.

QSE Academy vill stödja detta mål. Våra verktygslådor och ISO 17025 konsulter är här för att se till att alla faser av din internrevision genomförs med lätthet.

För ytterligare information om ISO 17025 För revisioner hänvisar vi till våra paket och andra blogginlägg.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.