How many sections are in iso 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Hur många sektioner finns i iso 9001?

ISO 9001 innehåller totalt 10 avsnitt.

De 10 klausulerna i ISO 9001 2015 är:

1) Omfattning

2) Normerande referenser

3) Termer och definitioner

4) Organisationens sammanhang

5) Ledarskap

6) Planering

7) Stöd

8) Drift

9) Utvärdering av prestationer

10) Förbättring.

Hur många sektioner finns i iso 9001?

ISO 9001 består av sju avsnitt:

1. Tillämpningsområde: definierar i vilken utsträckning kvalitetsledningssystemet tillämpas.

2. Normativa referenser: listar de dokument som det finns normativa referenser till i ISO 9001:2008 och ger vägledning om hur de ska användas.

3. Termer och definitioner: ger universellt förstådda betydelser för de termer som används i ISO 9001:2008.

4. Organisationens sammanhang: specificerar det sammanhang inom vilket en organisation verkar och hur det påverkar dess förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav.

5. Ledarskap: Här fastställs kraven på ledarskap på alla nivåer i en organisation när det gäller kvalitetsstyrning.

6. Planering: förklarar hur en organisation planerar för att uppnå sina mål, med hänsyn till interna och externa faktorer som kan påverka dem.

7. Stöd: omfattar de resurser som krävs för att införa och upprätthålla kvalitetsledningssystemet, inklusive personal, infrastruktur och arbetsmiljö.

8. Verksamhet: fastställer kraven för en organisations processer, inklusive design och utveckling, produktion och tillhandahållande av tjänster.

9. Resultatutvärdering: förklarar hur en organisation övervakar, mäter och analyserar sitt resultat i förhållande till sina mål och hur den använder resultaten för att vidta åtgärder för att ständigt förbättra sig.

10. Förbättring: förklarar hur en organisation vidtar åtgärder för att kontinuerligt förbättra sina resultat i linje med sina mål.

ISO 9001:2008 innehåller sju avsnitt som täcker kraven för ett effektivt kvalitetsledningssystem. Ledare på alla nivåer i organisationen spelar en avgörande roll för dess framgång, och planering är viktigt för att se till att rätt resurser finns på plats. Systemet måste övervakas och utvärderas regelbundet för att identifiera möjligheter till förbättringar. kontinuerliga åtgärder måste vidtas för att förbättra prestationen och uppnå målen.

1. Tillämpningsområde

2. Normativa referenser

3. Termer och definitioner

4. Organisationens sammanhang

5. Ledarskap

6. Planering

7. Stöd

8. Drift

9. Utvärdering av prestationer

10. Förbättring

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × ett =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.