Vad är de 10 klausulerna i ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vilka är de 10 klausulerna i ISO 9001?

De 10 klausulerna i ISO 9001 2015 är:

1) Omfattning:

2) Normerande referenser

3) Termer och definitioner

4) Organisationens sammanhang

5) Ledarskap

6) Planering

7) Stöd

8) Drift

9) Utvärdering av prestationer

10) Förbättring.

Vilka är de 10 klausulerna i ISO 9001?

What are the 10 clauses of ISO 9001? The first clause of ISO 9001 is “Scope.” This chapter explains the specific requirements that must be met in order to quality certify a company’s products or services. It also defines the boundaries of the quality management system.

Den första klausulen i ISO 9001 är "Omfattning". I detta kapitel förklaras de specifika krav som måste uppfyllas för att ett företags produkter eller tjänster ska kunna kvalitetscertifieras. Det definierar också gränserna för kvalitetsledningssystemet.

I den andra delen, "Normativa referenser", finns en förteckning över de dokument som ISO 9001 hänvisar till. Detta inkluderar andra ISO-standarder samt internationella och nationella standarder.

I den tredje paragrafen, "Termer och definitioner", definieras de viktigaste termerna som används i ISO 9001. Detta är viktigt för att förstå kraven i standarden.

Den fjärde bestämmelsen, "Organisationens sammanhang", kräver att företagen ska ta hänsyn till de interna och externa faktorer som kan påverka deras förmåga att uppfylla kundernas krav. Detta omfattar saker som organisationsstruktur, kultur och processer.

I den femte bestämmelsen, "Ledarskap", fastställs den högsta ledningens roll och ansvar i fråga om kvalitetsledningssystemet. De måste ge vägledning och se till att resurser finns tillgängliga.

I den sjätte bestämmelsen, "Planering", krävs att företagen ska fastställa en kvalitetspolicy och mål. De måste också fastställa vilka processer som behövs för att leverera kvalitetsprodukter och -tjänster.

I den sjunde bestämmelsen, "Stöd", fastställs de resurser och den infrastruktur som behövs för att stödja kvalitetsledningssystemet. Detta omfattar saker som utbildning, kommunikation och dokumentation.

I den åttonde punkten, "Drift", förklaras kraven för kontroll och utförande av processer. Detta omfattar sådant som kontroll av inmatningar, utmatningar och förändringar.

I den nionde bestämmelsen, "Utvärdering av prestanda", krävs att företagen ska övervaka och mäta sina resultat i förhållande till kvalitetsmålen. De måste också vidta korrigerande åtgärder vid behov.

Slutligen kräver den tionde bestämmelsen, "Förbättring", att företagen kontinuerligt förbättrar sitt kvalitetsledningssystem. Detta innebär bland annat att man granskar systemets effektivitet och vid behov gör ändringar.

Genom att följa dessa 10 klausuler kan företagen se till att de tillhandahåller kvalitetsprodukter och -tjänster till sina kunder. ISO 9001 är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.