Vad är de viktigaste kraven i ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vilka är de viktigaste kraven i ISO 9001?

Vilka är de primära kraven i ISO 9001? De primära kraven i ISO 9001 är kraven på ett kvalitetsledningssystem. Standarden hjälper organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och följer tillämpliga regler. Standarden kan användas för att bedöma en organisations kvalitetsledningssystem. Organisationer som uppfyller kraven i standarden kan certifieras av ett tredje parts certifieringsorgan.

Det finns 17 huvudkrav i ISO 9001:

1. Fastställa en kvalitetspolicy och kvalitetsmål: Organisationen måste upprätta en kvalitetspolicy som ger en ram för att fastställa kvalitetsmål.

2. Inrätta ett kvalitetsledningssystem: Organisationen måste inrätta ett kvalitetsledningssystem (QMS) som omfattar ansvar och befogenheter, planering, genomförande och drift, kontroll av dokument och register samt kontinuerlig förbättring.

Vilka är de viktigaste kraven i ISO 9001?

3. Utse en representant för ledningen: Organisationen måste utse en ledningsrepresentant som har befogenhet att se till att QMS upprättas och underhålls.

4. Förmedla kvalitetspolicyn: Organisationen måste kommunicera kvalitetspolicyn till alla anställda, entreprenörer och andra berörda parter.

5. Utbilda de anställda: Organisationen måste ge de anställda utbildning om kraven i QMS.

6. Övervaka och mäta detta och hur man gör det.

7. Införa och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem: Detta inkluderar att införa processer för att säkerställa att kvalitetsstandarderna uppfylls, samt att upprätthålla dokumentation av kvalitetsledningssystemet.

8. Utbilda de anställda i kvalitetsledningssystemet: De anställda måste känna till de förfaranden som finns för att säkerställa att kvalitetsstandarderna uppfylls.

9. Övervaka och mäta resultat i förhållande till kvalitetsmålen: Detta hjälper till att identifiera områden där förbättringar kan göras.

10. Vid behov vidta korrigerande åtgärder: Detta säkerställer att eventuella problem som uppstår hanteras snabbt.

11. Kommunicera med kunderna: Kunderna bör hållas uppdaterade om hur deras beställningar fortskrider.

12. Skapa ett processbaserat tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning.

13. Implementera processer för planering, kontroll och genomförande av kvalitetsledning.

14. Tillhandahålla resurser för att genomföra kvalitetsledningssystemet.

15. Utbilda de anställda i deras roller och ansvarsområden inom kvalitetsledningssystemet.

16. Övervaka och mäta resultaten i förhållande till kvalitetspolitiken och kvalitetsmålen.

17. Vid behov vidta korrigerande och förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen.

Organisationerna måste också upprätta ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar kvalitetspolicy, kvalitetsmål och alla processer och förfaranden som krävs för att säkerställa att kvalitetsledningssystemet är effektivt. Dokumentationen av kvalitetsledningssystemet bidrar till att säkerställa ett konsekvent genomförande och förbättring av systemet.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − tolv =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.