What is Measurement Uncertainty?

Osäkerhet vid mätning
ISO 17025

Vad är mätosäkerhet?

Varje kalibrering och provning är förknippad med mätosäkerhet. Vid alla kvantitativa mätningar är det resulterande värdet en approximation av det verkliga värdet.

Detta beror på de fel som uppstår i de olika skedena av provberedning, provtagningsutvärdering och datamätning.

Enligt mätosäkerhet ISO 17025Om det kvalitativa måttet inte är korrekt, bör det rapporteras som ett enda värde tillsammans med den eventuella avvikelsen från det faktiska värdet.

Kvalitativa resultat med osäkerhetsangivelser ger en ungefärlig mätningstolerans. Den anger de förväntade gränser inom vilka mätningen av det verkliga värdet bör ligga.

Om till exempel en rapport om ett livsmedelsprov anger 0,1 procent av förening X utan det möjliga avvikelsevärdet är användaren osäker på om värdet kan vara 0,4 eller 0,05 procent.

Med denna typ av dokumentation kan analytikern många gånger uppskatta osäkerhetsnivån medan användaren eller beställaren av uppgifterna inte kan göra det.

Uncertainty information is particularly crucial if the specification limit requires undergoing verification and reporting. For example, if a certain product can only be approved if its compound X is below let?s say 0.5 percent, the test report will not have issues with compliance if the compound measurement is extended above 0.5 percent by the measurement uncertainty.

The Mätvärdet utökat med den uppskattade mätosäkerheten. ligger inom gränsspecifikationen. Sådana parametrar som visas i exemplet sägs ligga inom en specificerad tolerans.

ISO har infört regler och riktlinjer för utvärdering och uttryck av mätosäkerheten för alla måttenheter. Organet har infört detaljerade dokument som innehåller exklusiva riktlinjer för tillämpningen av ISO:s vägledande begrepp inom kemisk analys.

Osäkerhetsbedömning är ett relativt enkelt begrepp som inte kräver djupgående kunskaper i statistik. Man behöver bara förstå mätmetodens och mätningens karaktär.

Ta fram specifikationerna genom att ange exakt vad som ska mätas och samtidigt definiera hur det förhåller sig till de parametrar som påverkar resultaten. Om t.ex. mätningstemperaturen påverkar resultaten bör du ange de specifika temperaturer under vilka mätningarna ska utföras.

Mätprocessen bör ha ett arbetsflödesdiagram som omfattar kalibrering, provtagning, mätning, provberedning, datatranskribering och utvärdering.

Hitta de möjliga osäkerhetskällorna för varje parameter och del av processen och förteckna dem. Några av de möjliga felkällorna är; kemiska föroreningar, olämpliga mätförhållanden, felaktigt kalibrerad utrustning, icke-representativt urval och fel i datautvärderingen.

Implementera ISO 17025
Implementera ISO 17025

Gör en uppskattning av varje osäkerhet i form av RSD eller standardavvikelse och dokumentera den. Dessa uppgifter bör samlas in från en serie mätningar. Om experimentell bedömning är opraktiskt eller omöjligt bör du uppskatta de enskilda bidragen från de tillgängliga källorna.

Leveransinformation, kompetensprovningar eller interlaboratorieundersökningar kan ha denna typ av uppskattning. Du bör se till att dokumentera de tankar och förfaranden som ligger till grund för hur bidragen har uppskattats eller mätts.

Utveckla ett övergripande värde genom att kombinera separata bidrag. Om osäkerhetskällorna är oberoende kan man till exempel beräkna den totala osäkerheten som en multipel av summan av de bidragande osäkerhetskomponenternas kvadrater, alla uttryckta som standardavvikelser. Denna beräkning kan automatiseras med hjälp av kalkylblad och datorprogram.

Hela processen måste dokumenteras korrekt för att ge tillräcklig information. Detta underlättar omvärderingen av resultaten om nya uppgifter eller ny information erhålls. En omfattande dokumentation bör innehålla följande;

?    A full description of the methodology used in calculating the measurement result, together with its measurement uncertainty.

?    The values and sources of all alterations

?    A list of all the uncertainty components. This should include a complete explanation of how each of these uncertainty components was evaluated.

Laboratorier måste ackrediteras för att få utföra analysverksamhet. En av de väsentliga komponenter som ackrediteringsorganen tar hänsyn till när de utfärdar ett ackrediteringsintyg till laboratorier är att ‘Uncertainty in Measurements.’ produktkomponenter bör ha en hög grad av exakthet i mätningen, särskilt med globaliseringen av teknik och handel. I samråd med flera internationella organisationer.

Internationella byrån för mått och vikt (BIPM) utarbetade 1995 en ny ISO-standard om uttryck för mätosäkerhet.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.