Kvalitetssäkring och kvalitetsledning

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsledning
Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsledning

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsledning

Kvalitetssäkring är en process som syftar till att se till att produkter, tjänster och system uppfyller de specificerade kraven och levereras i tid och med optimal kvalitet. De viktigaste aktiviteterna är förebyggande, kontroll, inspektion och förbättring. Kvalitetshantering är processen för att planera, organisera och kontrollera kvaliteten i alla stadier av utveckling eller produktion i syfte att maximera kundernas tillfredsställelse genom att tillhandahålla defektfria produkter eller tjänster.

Både kvalitetssäkringsprocesser och kvalitetsledningsprocesser genomförs av en organisation. Det är inte så lätt att skilja de två processerna åt. Det är svårt att säga när den ena processen slutar och den andra börjar. Det beror på organisationen, dess storlek, typ av produkter och tjänster samt kundernas förväntningar. De två processerna är sammanvävda och beroende av varandra.

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsledning

Kvalitetssäkring finns i alla utvecklings- och produktionsstadier. Den omfattar all verksamhet som syftar till att skapa, upprätthålla, stödja eller förbättra kvaliteten. Det kan ses som en proaktiv process för att se till att kvalitetsstandarderna upprätthålls och inte som ett reaktivt tillvägagångssätt som endast tillämpas när kvalitetsproblem uppstår. Kvalitetssäkring kan uppnås genom förfaranden och riktlinjer som används vid tillverkningen av produkter eller tjänster. Kvalitetssäkring bidrar till att förebygga defekter genom att införa ett kvalitetssystem. Den bidrar också till att upprätthålla och stödja produktens eller tjänstens kvalitet.

Kvalitetshantering avser tillämpningen av ledningens färdigheter, tekniker, verktyg och metoder för att uppnå en effektiv produktion på ett kostnadseffektivt sätt som är konkurrenskraftig på marknaden. Kvalitetsstyrning sker i alla skeden av produktionsprocessen, från början till utformning, tillverkning och leverans av eftermarknadstjänster. Det är den högsta ledningens ansvar att se till att kvalitetsmål och kvalitetsstrategier genomförs och följs.

Kvalitetssäkring kan ske genom att anställa kvalitetssäkringsspecialister. eller yrkesverksamma. Kvalitetshantering utförs normalt av produktions- eller serviceavdelningarna inom en organisation i samarbete med den högsta ledningen. Kvalitetssäkring saknas när ledningen eller produktionsavdelningen inte har ett definierat och skriftligt kvalitetssystem. Kvalitetsledning utnyttjar kvalitetssäkringssystemet för att undervisa och utbilda alla avdelningar för att se till att kvalitetsmålen uppnås.

Kvalitetssäkring vs. Kvalitetshantering

Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring är en proaktiv process eller aktivitet. De viktigaste aktiviteterna är förebyggande, kontroll, inspektion och förbättring.

Kvalitetshantering: Kvalitetshantering är en reaktiv process. Den handlar om de administrativa aspekterna av produktion eller tillhandahållande av tjänster. Kvalitetshantering omfattar kvalitetssäkring och kvalitetssäkring omfattar kvalitetskontroll. Målet är att maximera kundtillfredsställelsen genom defektfria produkter eller tjänster.

Hur arbetar kvalitetssäkring och kvalitetsledning tillsammans i ett företag?

Ett företag har produktions- och serviceavdelningar. Kvalitetssäkringen utförs vanligtvis av produktionsavdelningen. Den är främst inriktad på tillverkningsprocessen, medan kvalitetsstyrning inte är så mycket involverad i produktionen utan snarare i hur en produkt levereras till kunden. Den omfattar leverans av tjänster och produkter enligt överenskomna specifikationer, i enlighet med kundens krav.

Både kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring arbetar för kunden. Båda avdelningarna är intresserade av kundernas uppfattning och av kvalitetsmålen. Kvalitetssäkring arbetar tillsammans med kvalitetsledning. Den fungerar som en förebyggande åtgärd för att se till att kvalitetsnormerna upprätthålls och inte som en reaktiv metod som endast utförs när kvalitetsproblem uppstår.

Kvalitetssäkring kontra kvalitetsledning

Sammanfattningsvis: Både kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring är sammanvävda och beroende av varandra. Kvalitetssäkring är en process som syftar till att se till att produkter, tjänster och system överensstämmer med specificerade krav, produceras i tid och med optimal kvalitet. Kvalitetskontroll är ett av de verktyg som används inom industrin för att uppnå kvalitetsledning.

Dela på sociala medier

Kommentar (1)

  1. […] Quality assurance is a key component of the quality management movement in business. Quality management is a broad term that refers to the organization’s efforts to improve performance and ensure compliance with procedures and corporate policies. Quality management encompasses employee training, customer service, product development, and sales efforts among other things. Many organizations have placed quality assurance departments at the top level of their businesses as a way of monitoring all quality-related activities throughout the organization. […]

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *