QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten

QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten
Kvalitetssäkring

QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten

QMS: berika ditt företag med bästa kvalitet, Systemet för kvalitetsledning (QMS) är ett sätt att uppnå en effektiv och ändamålsenlig strategi för kvalitetsledning genom att använda en kombination av verktyg och metoder för kvalitetsledning.

The QMS börjar med Utveckling av en policy för kvalitetsstyrning som anger hur organisationen ska uppnå kvalitetsmålen. I policyn fastställs de allmänna metoder som kommer att användas i hela organisationen, inklusive kundtillfredsställelse, identifiering och kontroll av avvikande produkter och ständiga förbättringar. En kvalitetspolicy innehåller förfaranden för att förbättra kvaliteten inom varje ansvarsområde. Nästa steg för att skapa ett effektivt QMS är att utbilda alla anställda i dess koncept och roll för att uppnå målen.

För att säkerställa åtagandena Organisationen bör använda förfaranden för utvärdering av prestationer för att bedöma de anställdas färdigheter i att identifiera och lösa problem, använda återkopplingssystem för att hjälpa dem att göra förbättringar, fastställa prioriteringar och uppmuntra till engagemang från individer på alla nivåer i företaget.

QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten

Engagemanget för en effektiv QMS innefattar en kontinuerlig ansträngning av alla anställda, vilket kan åstadkommas genom problemlösningsmetoder som Six Sigma eller metoder för att minska avvikelser med hjälp av verktyg för statistisk processtyrning (SPC), t.ex. kontrolldiagram (se verktyg för kvalitetsledningssystem).

Den grundläggande frågan om QMS är förhållandet mellan ledning, kvalitet och kvalitetssäkring.. För att kunna göra detta är det nödvändigt att förstå hela kvalitetsledningsprocessen.

Kvalitetshantering inom en organisation är en fortlöpande process som innefattar alla tanke- och beteendehandlingar som bidrar till att uppnå kundnöjdhet och företagets mål. Kvalitet börjar med att fastställa specifika mål för att uppnå kundnöjdhet i processer, produkter eller tjänster på alla ansvarsnivåer.

QMS tillhandahåller cKontinuerlig kontroll av alla processer som omfattar personal, utrustning och teknik, och alla andra resurser som används för att producera varor eller tillhandahålla tjänster. QMS säkerställer att varje nivå i organisationen systematiskt arbetar för att uppnå planerade resultat som kommer att gynna både kunderna och organisationen själv.

För att inrätta ett effektivt kvalitetsledningssystem Revisionsmetoderna måste integreras. med metoder för nöjdhetsundersökningar och initiativ för kvalitetsplanering. Detta kommer att resultera i bättre utformade förfaranden som gör att kunderna blir nöjda genom förbättrade leveranstider, lägre kostnader, ökade intäkter, effektivare processer, ökad produktivitet osv.

Tips för att skapa ett effektivt kvalitetsledningssystem :

En revision är ett sätt att Bedömning av kvalitetsledningssystemet. för att hitta eventuella problem och för att förbättra dem. Den utförs med hjälp av mätverktyg för att bedöma hur effektivt QMS är. De bedömningsmetoder som behövs för testning är bland annat styrkort, statistisk processkontroll, statistiska tekniker för att identifiera orsaker och effekter (orsaks- och effektdiagram), provtagning och testning osv.

QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten

För att genomföra en effektiv QMS-revision, Först måste beslut fattas om vilken del av kvalitetsstyrningen som ska granskas, vilken typ av uppgifter som ska samlas in och hur uppgifterna ska analyseras. Den vanligaste typen av test som används i en organisation är statistisk processkontroll. SPC är ett verktyg som gör det möjligt för en organisation att övervaka en kvalitetsegenskap över tiden med målet att förbättra processerna eller minska variationen Överlappning mellan flera SPC:er kan ofta leda till mer exakta prognosmodeller för framtida data (se Statistisk processtyrning - verktyg).

1. Definiera din kvalitetspolicy och dina mål.

Kvalitet är viktigt för företag. För att se till att kvaliteten alltid är bra måste man ha en kvalitetspolicy. I denna policy ska det stå vad företaget vill göra och uppnå med kvalitet. Man måste också sätta upp mål, som är mål som man vill uppnå med kvalitet.

2. Skapa ett tvärfunktionellt team för att utveckla och implementera ditt QMS.

Att skapa ett tvärfunktionellt team är inte svårt, men det är viktigt. Teamet bör bestå av personer från alla delar av företaget, inklusive ledning, verksamhet, marknadsföring och kundtjänst. På så sätt kan man se till att alla är med på QMS och förstår vad som krävs för att få det att fungera.

3. Implementera en process:

Det är inte alltid lätt att införa en process, men den är nödvändig för ett effektivt QMS. Processen bör innehålla steg för hur man ser till att kvaliteten alltid är god. Den bör också innehålla åtgärder för att förbättra kvaliteten vid behov.

4. Gör en analys av brister för att identifiera förbättringsområden.

Att skapa ett tvärfunktionellt team, implementera en process och genomföra en analys av brister är alla viktiga steg för att skapa ett effektivt QMS. Alla dessa steg kan dock vara svåra att genomföra. Här är några tips för att göra vart och ett av dessa steg lättare.

5. Genomför processförbättringar utifrån resultaten av din analys av brister.

Definiera din kvalitetspolicy och dina mål: Kvalitet är viktigt för företag. För att se till att kvaliteten alltid är bra måste du ha en kvalitetspolicy. I denna policy ska det stå vad företaget vill göra och uppnå med kvalitet. Du måste också fastställa mål, dvs. mål som du vill uppnå med kvalitet.

5. Utbilda alla anställda i det nya kvalitetssystemet.

De anställda måste få utbildning i det nya kvalitetssystemet så att de förstår hur det fungerar och vilken roll de har för att det ska bli framgångsrikt. Denna utbildning bör genomföras innan QMS införs.

6. Utvärdera QMS:ets effektivitet regelbundet.

Det är viktigt att regelbundet utvärdera hur effektivt QMS är. Detta hjälper dig att identifiera områden där QMS fungerar bra och områden där det behöver förbättras.

7. Gör ändringar i QMS vid behov.

Liksom alla andra system måste QMS ändras från tid till annan. Förändringar bör göras på grundval av resultaten av de utvärderingar som görs regelbundet.

Det kan vara en svår uppgift att införa ett kvalitetsledningssystem. Det är dock viktigt att göra det om man vill se till att kvaliteten alltid är god. De här tipsen ska hjälpa dig att upprätta ett effektivt QMS.

Kvalitetsledningssystem och ISO 9001:2015-standarden

QMS kan vara en fördel för ett företag om det är i linje med följande ISO 9001:2015 standarderna och deras tillämpning bidrar till att uppnå de mål som anges i ISO 9001:2015. För att uppnå en hög kvalitetsnivå är det viktigt att företaget överväger tekniker för resultatstyrning, t.ex. Six Sigma. Processen att genomgå en revision innebär att företaget är fritt från misstag eftersom tekniker för att minska antalet fel används för att utvärdera processerna. Genomförandet av QMS är en mycket viktig faktor eftersom det minskar risken för fel i leveranskedjan.

Bör ditt kvalitetsledningssystem certifieras enligt ISO 9001 2015?

En QMS-revision bör genomföras och de områden som behöver förbättras bör identifieras. ISO 9001 2015 kan ge företaget råd om hur det kan förbättra sitt QMS. Om ett företag väljer att inte ISO-certifiera sitt kvalitetssystem är det ändå viktigt att de genomgår en revision med en opartisk tredje part så att de kan förbättra sitt system och undvika misstag. Detta kommer också att hjälpa dem att upprätthålla högkvalitativa produkter och tjänster för sina kunder, vilket garanterar god kundnöjdhet.

Följande är verktyg som används i kvalitetsprocessen:

Kvalitetsrevision - En verifiering av en organisations QMS genom insamling av data med hjälp av olika mätverktyg, t.ex. kontrolldiagram, statistisk processkontroll (SPC), statistiska tekniker för att identifiera orsaker och effekter (orsak- och effektdiagram), provtagning och testning osv. Revisionerna utförs av personer som är oberoende av produktionen och av andra anställda inom organisationen för att undvika intressekonflikter eller personliga fördomar.

Kontrolldiagram - Ett statistiskt verktyg som används för att övervaka processstabilitet genom användning av kontrollgränser, som är de övre och nedre gränserna som definierar ett acceptabelt variationsområde för en viss process. Kontrolldiagram används ofta för att övervaka antingen attribut eller variabler och klassificeras som x-bar- och R-diagram, beroende på om de data som samlas in är baserade på medelvärden eller enskilda värden.

Diagram över orsak och verkan - Ett enkelt diagram som visar möjliga orsaker till fel eller brister mot effekter som observerats i en process. Diagrammet visar också möjliga korrigerande åtgärder som kan vidtas för att lösa problemen på ett effektivt sätt.

FMEA (analys av fel och effekter) - FMEA är ett verktyg som används för att identifiera och minimera riskerna i samband med fel på delar av ett system. Sådana element omfattar komponenter, processer, förfaranden och system i hela leveranskedjan som behövs för att producera tjänster eller produkter. Felmodeller är potentiella sätt på vilka ett element kan gå sönder, medan effekter avser oönskade resultat, t.ex. kostnader som uppstår på grund av skador som orsakas av fel. FMEA kan därför användas för att minimera riskerna genom att fokusera på de svagaste länkarna i försörjningskedjan, vilket ger ett proaktivt tillvägagångssätt för affärsförvaltning.

Analys av luckor - Gapanalys är ett verktyg som används för att jämföra krav med faktisk prestanda för att fastställa skillnaden mellan två saker. Denna process används ofta före en revision för att skapa en karta över problemområden och ge en uppfattning om hur allvarliga de är.

Paretodiagram - Ett diagram som listar orsaker till problem eller defekter mot deras effekter och visar varje faktors relativa inverkan på de totala kostnaderna eller antalet defekter som beror på en viss orsak. Detta verktyg kan vara till hjälp för att avgöra vilka problem som är värda att åtgärda först.

QMS: berika din verksamhet med den bästa kvaliteten

Statistisk kvalitetskontroll (SQC) - En uppsättning tekniker som gör det möjligt att uppskatta och förutsäga samt identifiera, dokumentera och korrigera fel eller brister i processer. SQC-metoderna omfattar kontrolldiagram, t.ex. x-bar- och R-diagram, samt andra statistiska metoder för att identifiera orsaker, t.ex. ANOVA och regressionsanalys. Denna metod tillämpas vanligen på alla nivåer inom en organisation, från produktion till tjänsteleverans, samtidigt som den stöds av lämplig utbildning för all berörd personal.

Sammanfattningsvis kan QMS vara en fördel för ett företag om det är i linje med ISO 9001:2015-standarderna och om genomförandet bidrar till att uppnå de mål som anges i ISO 9001:2015.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 5 =