ISO 9001 för tandvårdsklinik [Downolad]

ISO 9001 för kliniska tandläkare
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Det kompletta paketet för ISO 9001

För tandvårdsklinik

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
Allt du behöver för att uppnå ISO 9001-certifiering
1 timme Live 1-to-1 online-session
12 månaders e-postsupport

Begränsat erbjudande:   50 % OFF

Pris :  489 $

i stället för 978 $

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard för kvalitetshantering som kan hjälpa din verksamhet att nå nya höjder av framgång. Vårt ISO 9001-paket för tandvårdskliniker innehåller allt du behöver för att komma igång på vägen mot certifiering. 

Paketet innehåller alla dokument som behövs för att din klinik ska bli ISO 9001-certifierad, inklusive en kvalitetshandbok, rutiner och blanketter. Dessutom kommer vårt expertteam att vara tillgängligt för att svara på eventuella frågor och ge vägledning under hela processen. Certifiering kan vara en komplex och tidskrävande uppgift, men med vårt paket kan du vara säker på att du har allt du behöver för att lyckas. 

 

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
Spara tid

Varför börja med en tom sida? Starta ditt projekt idag och spara upp till 80% i tid och pengar.

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
Konsultation online

 Paketet innehåller en timmes live 1-to-1 onlinesession med en ISO-konsult, dokumentgranskning, kontinuerlig e-postsupport i 12 månader och regelbunden uppdateringstjänst.

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
Spara pengar

Kostnadseffektivt genomförande: Mycket billigare än en konsult på plats och kräver mycket mindre tid än att göra det från början.

Dokumenten ingår:

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

ISO 9001 kvalitetshandbok

Kvalitetshandboken ISO 9001 är ett professionellt marknadsföringsverktyg. Även om ISO 9001-manualen för kvalitetsledning är avsedd för företagets interna användning och kan innehålla konfidentiella förfaranden, används den för att framhäva ditt ISO 9001-kvalitetsledningssystem. Den förklarar kapitel för kapitel ISO 9001-standarden och beskriver de åtgärder som företaget vidtagit för att uppfylla kraven i standarden.

ISO 9001-kvalitetshandboken levereras med detaljerade instruktioner för anpassning (upp till 40 sidor) och kan enkelt redigeras i MS Word (version 2007 och senare) för att passa företagets omständigheter och individuella krav.

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Organisationens sammanhang

- Förfarande - Organisationsprocessens sammanhang
- Formulär - kontextlogg
- Formulär - Förteckning över berörda parter och deras behov och förväntningar. 
- Form - Swot-analysmodell
- Form - PESTEL-analysmodell

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Ledarskap

- Ledarskapsprocess
- Kvalitetsledning och process för kontinuerlig förbättring
- Kvalitetspolicy
- Förteckning över kvalitetsmål

Dokumenterad information och register

- Förfarande - Kontroll av dokumentprocessen
- Förfarande - Kontroll av registerprocessen
- Formulär - Huvudförteckning över kontrollerade dokument
- Formulär - ML om dokument av externt ursprung

Kommunikation

- Förfarande - Kommunikationsprocess
- Form - Kommunikationskanaler
- Formulär - Arbetsplan för kommunikation
- Formulär - Kommunikationsformulär
- Formulär - Loggbok för extern kommunikation

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Operativ verksamhet

Marknadsförings- och försäljningsprocesser

- Marknadsföring, prospektering och kommersiella processer
- Formulär för identifiering av kunden
- Formulär för granskning av kundkrav
- Checklista för granskning av kundkrav
- Formulär - Beställningsgranskning

Inköpsförfarande och utvärdering av externa tjänsteleverantörer

- Förfarande - Inköp
- Förfarande - Utlagda processer
- Förfarande - Processen för offerter och beställningar
- Förfarande - Mottagning, lagring och avsändning
- Blankett - Förteckning över godkända externa leverantörer
- Blankett - EPCAR RAPPORT OM CORRECTIVE ACTION FÖR EXTERNAL PROVIDER (extern leverantör)
- Formulär - EPCAR-logg
- Formulär - Utvärdering av extern leverantör
- Formulär - Formulär för kvalitetsundersökning av externa leverantörer Rev. 0
- Blankett - Rapport om inkommande inspektion

Redovisning och särskild process

- Förfarande - Redovisningsprocess
- Förfarande - Särskilda processer
- Processflödesdiagram

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Utvärdering av prestationer

Process för kundtillfredsställelse

- Förfarande för hantering av kundanspråk
- Formulär för kundklagomål
- Formulär - Undersökning om kundnöjdhet
- Process för kundtillfredsställelse
- Undersökning om kundnöjdhet

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Hantering av risker och möjligheter

- Förfarande för hantering av risker och möjligheter
- Register över risker och viktiga möjligheter

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Stöd

Infrastruktur och arbetsmiljö

- Förfarande - Underhållsprocess
- Blankett - Protokoll över avhjälpande underhåll eller underhåll vid haveri
- Formulär - Förebyggande

Kompetens, utbildning, medvetenhet

- Förfarande - Kompetens, utbildning och medvetenhet
- Förfarande - Utbildningsprocess
- Förvaltningsprocessen för mänskliga resurser
- Formulär - Årlig utbildningsplan
- Formulär - Matris för utbildning av anställda
- Formulär - Utbildningsrapport för anställda

Övervakning och mätning

- Förfarande - Kontroll av validering av utrustning
- Formulär - Kalibreringsschema och loggbok
- Formulär - Förteckning över mätinstrument

Design- och utvecklingsprocess

- Design- och utvecklingsprocess
- Formulär - Formulär för kontroll av konstruktion
- Formulär - Utvecklingsblad för nya produkter
- Formulär - Begäran om ändring av produktdesign
- Förfarande - Design- och utvecklingsprocess

Genomförande av produkter och tjänster Process

- Förfarande - Prestationsprocess
- Förfarande - Bevarandeprocess
- Förfarande - Identifierings- och spårbarhetsprocess
- Förfarande - Kontroll av processen för egendom som tillhör en kund eller en extern leverantör

Förändringshanteringsprocess

- Förfarande - Förändringshanteringsprocess
- Formulär - Ändring och avyttring

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Förbättring

- Förfarande - Kontroll av NC-utgångar Processen
- Förfarande - Process för korrigerande åtgärder och förbättring
- Blankett - bortskaffande av material som inte överensstämmer med kraven
- Förteckning över kvalitetsmål
- Formulär - CAIR
- Formulär - CAIR-logg

Förändringshanteringsprocess

- Förfarande - Översyn av ledningen
- Formulär - Protokoll från möten med ledningen
- Förfarande - Internrevisionsprocessen
- Formulär - Rapport om internrevision
- Formulär - Loggbok för internrevision
- Formulär - Identifiering av kvalitetsintressenter

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Verktyg och checklistor för genomförande

Implementeringsverktyg är en samling dokument som hjälper dig att uppnå ISO 9001-certifiering enklare och snabbare.

- Plan för genomförande av ISO 9001: Den här projektplanen hjälper dig att förbereda en effektiv presentation för genomförandet av ISO 9001 och ger nyckelsponsorer tydligt definierade viktiga komponenter. Det här formatet, som är lätt att följa, visar omfattande tips som hjälper dig:

- Definiera dina mål
- Bekräfta vilka resurser du behöver
- Klargöra roller och ansvar samt ange tidsfrister.

- Checklista för övergång till ISO 9001 version 2015

Det kompletta paketet för ISO 9001 : 2015-versionen för tandläkarmottagningar

Tandvårdskliniker strävar alltid efter att ge sina patienter bästa möjliga vård. Klinikens personal arbetar hårt för att se till att varje patient får den behandling de behöver och förtjänar. Kvalitet är av yttersta vikt inom tandvårdsbranschen, vilket är anledningen till att många kliniker väljer att uppnå ISO 9001-certifiering.

ISO 9001-paketet för tandvårdskliniker innehåller alla nödvändiga dokument för att din klinik ska bli certifierad. Denna certifieringsprocess kan vara mycket tidskrävande och komplicerad, men vårt expertteam har sammanställt ett omfattande paket som kommer att göra det mycket enklare för dig. När din klinik väl är certifierad kan du visa dina patienter att du är fast besluten att ge dem vård av hög kvalitet.

Starta ditt projekt idagoch spara upp till 80% på din tid och dina pengar.

Krav på dokumentation för ISO 9001

Dokumentation är en viktig del av varje kvalitetsledningssystem och är avgörande för att visa att standarden ISO 9001 uppfylls.

Organisationer som vill bli ISO 9001-certifierade måste ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden. Kvalitetsledningssystemet måste omfatta dokumenterade riktlinjer och förfaranden samt dokumentation som visar att kraven i standarden uppfylls.

För att bli certifierade måste organisationerna lämna in sin dokumentation till ett certifieringsorgan för granskning. Certifieringsorganet bedömer dokumentationen för att se till att den uppfyller kraven i ISO 9001-standarden.

Organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001 kan också behöva uppdatera sin dokumentation för att behålla sin certifiering. Certifieringsorganen kräver vanligtvis att organisationerna lämnar in uppdaterad dokumentation varje år.

Organisationer som inte är certifierade enligt ISO 9001 kan ändå dra nytta av att ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem på plats. Ett dokumenterat kvalitetsledningssystem kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat och bättre uppfylla kundernas behov.

Dessutom kan ett dokumenterat kvalitetsledningssystem göra det lättare för organisationer att identifiera och åtgärda problem som kan uppstå i verksamheten.

När du läser de olika processerna för att införa ISO 9001 Quality Management System (QMS) kommer du att märka att de alltid slutar med att din organisation måste arbeta med dokumentation.

En bra ISO 9001-dokumentation måste vara kortfattad och lätt att förstå. För att uppnå detta har QSE Academy utarbetat en lista över dokumentationskrav och hur du kan utveckla den på ett omfattande sätt.

Det finns några specifika dokument som krävs för ISO 9001, bland annat en kvalitetshandbok, en kvalitetspolicy och rutiner. Dessutom måste din organisation föra register som dokumenterar genomförandet av ISO 9001-systemet.

Kvalitetshandboken är ett dokument på hög nivå som beskriver organisationens övergripande kvalitetsledningssystem, inklusive de riktlinjer, förfaranden och processer som ingår i systemet. Kvalitetspolicyn är ett uttalande från ledningen som beskriver organisationens engagemang för kvalitet. Den bör vara kort, enkel och lätt att förstå. Rutinerna är de detaljerade instruktioner som beskriver hur kvalitetsledningssystemet ska genomföras.

Dokumentationen är viktig för att dokumentera genomförandet av ISO 9001-systemet och för att visa att kraven uppfylls. De kan ha många olika former, t.ex. mötesprotokoll, kvalitetsplaner, revisionsrapporter och kontrolldiagram.

Även om det bara finns några få specifika dokument som krävs för ISO 9001 kan din organisation behöva ta fram ytterligare dokumentation för att fullt ut implementera kvalitetsledningssystemet. Du kan till exempel behöva arbetsinstruktioner eller formulär för att dokumentera de detaljerade stegen i dina förfaranden. Det viktiga är att all den dokumentation som behövs för att införa och upprätthålla kvalitetsledningssystemet finns på plats.

 

Vad gör ISO 9001-dokumentationen viktig?

- Din organisation måste dokumentera hela sitt kvalitetsledningssystem. ISO 9001-standarden innehåller både implicita och explicita krav på olika dokument.
- Din organisation måste arbeta med allt som finns i din ISO 9001-dokumentation.
- Din organisation måste ha en omfattande uppsättning ISO 9001-dokument för att kunna bedriva sin verksamhet enligt ISO.
- Din organisation måste se till att dokumentationen uppfyller kraven i ISO 9001:2015, samtidigt som den säkerställer effektivitet och att processen inte ökar byråkratin.

QSE Academy påminner organisationer om att inte sätta press på de anställda genom att lägga till arbetstimmar för att få fram dokumentation. Vissa företag tenderar till och med att lägga ut alltför stora summor pengar för att upprätthålla ett byråkratiskt och komplicerat QMS.

Krav för att förbereda ISO 9001:2015

Förfaranden

- Din organisation måste dokumentera hela sitt kvalitetsledningssystem. ISO 9001-standarden innehåller både implicita och explicita krav på olika dokument.
- Din organisation måste arbeta med allt som finns i din ISO 9001-dokumentation.
- Din organisation måste ha en omfattande uppsättning ISO 9001-dokument för att kunna bedriva sin verksamhet enligt ISO.
- Din organisation måste se till att dokumentationen uppfyller kraven i ISO 9001:2015, samtidigt som den säkerställer effektivitet och att processen inte ökar byråkratin.

QSE Academy påminner organisationer om att inte sätta press på de anställda genom att lägga till arbetstimmar för att få fram dokumentation. Vissa företag tenderar till och med att lägga ut alltför stora summor pengar för att upprätthålla ett byråkratiskt och komplicerat QMS.

Kvalitetsmål

ISO 9001:2015 kräver att organisationer ska bevara detaljer om kvalitetsmålen som dokumenterad information.

Kvalitetspolicy

QSE Academy påminner organisationer om att ISO 9001-kvalitetspolicyn fungerar som en övergripande vägledande princip. Kvalitetspolicyn beskriver företagets inställning till kvalitet och kundtillfredsställelse. Observera att kvalitetspolicyn måste uppfylla kraven i ISO 9001:2015 avsnitt 5.2.

Räckviddsförklaring

I ISO 9001:2015 avsnitt 4.3 krävs att organisationer ska inkludera ett uttalande om omfattningen i dokumentationen. Omfattningsbeskrivningen identifierar kvalitetsledningssystemets gränser och tillämpning inom organisationerna.

Arbetsinstruktioner

Enligt avsnitt 4.4 i ISO 9001:2015 ska företag ha ett flödesschema som visar hur de olika processerna i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 hänger ihop.

Register

Det finns en hårfin gräns mellan dokument och register. Dokument ger anvisningar om hur en organisation ska övervakas. Dokument är däremot bevis på hur saker och processer utförs.

ISO 9001:2015 innehåller olika uttryckliga krav på register, inklusive krav på odefinierade register.

Kräver ISO 9001 en kvalitetshandbok för dokumentation?

Tidigare versioner av ISO 9001 krävde en kvalitetshandbok eftersom den innehåller en övergripande beskrivning av organisationens kvalitetsledningssystem. ISO 9001:2015 tvingar dock inte längre organisationer att tillhandahålla en kvalitetshandbok.

Vissa organisationer väljer ändå att skapa en kvalitetshandbok i marknadsföringssyfte och för att ge externa parter allmän information om deras kvalitetsledningssystem utan att avslöja sina egna processer.

Är formulären frivilliga?

Här är en liten upplysning - ISO 9001:2015 innehåller inga krav på användning av formulär. QSE Academy försäkrar att din organisation inte bryter mot några krav i ISO 9001:2015 när du inte har några formulär.

Det kan dock vara bra att använda formulär för att spara tid och skapa konsekvens. Blanketter kan också hjälpa till att skapa olika register som krävs enligt ISO 9001:2015. På samma sätt kan formulär fungera som instruktioner eller guider genom processen för att tillhandahålla den begärda informationen.

ISO 9001 Format och innehåll

De krav som nämns ovan är viktiga för din organisations ISO 9001-dokumentation, men många saker behövs inte.
-Din organisation behöver inte använda något särskilt format eller layout.
-Det finns inget behov av att hänvisa till varje formulär och varje dokument.
-Det finns inga krav på inledande stycken till förfaranden.
-Det finns inga krav som innebär att organisationens dokumentation måste vara komplex och svår att förstå.

Hur man utvecklar en enkel ISO 9001-dokumentation

Tänk på att syftet med ISO 9001-dokumentation är att ange instruktioner om hur din organisation tillämpar ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Utmärkt dokumentation ska vara användarvänlig och lätt att förstå och följa.

QSE Academy varnar organisationer för att ta fram flera olika dokument och hänvisa till alla andra dokument i vart och ett av dem. Detta leder till att dokumentationen skapar överflödigheter och leder till ett byråkratiskt QMS.

Din organisation kan utveckla en bra ISO 9001-dokumentation genom att ta hänsyn till användarnas olika önskemål. Du kan till exempel kombinera instruktioner med hjälp av flödesscheman, långa texter och bilder.

Om din organisation anser det nödvändigt kan du använda dokumentationsmallar. Dessutom bör du diskutera med din ISO 9001-konsult om hur dokumentationen ska skrivas.

QSE Academy uppmuntrar organisationer att hålla sin dokumentation så effektiv och enkel som möjligt. Vårt team av expertkonsulter kan hjälpa din organisation att införa ett kvalitetsledningssystem som följer ISO 9001-standarderna, inklusive din dokumentation.

Kom ihåg att enkel dokumentation sparar tid vid införandet av ett kvalitetsledningssystem, vilket hjälper dig att uppnå operativ effektivitet och nöjda kunder.

Mallar för alla nödvändiga dokument.
- Paketet är heltäckande och innehåller alla mallar för alla dokument som du behöver för att uppfylla ISO 9001 - helt och hållet godtagbara för certifieringsrevisionen.
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
Dokumenten är 90% kompletta och kräver endast en enkel anpassning.

Vi har redan fyllt i ungefär 90% av den information som begärs i dokumenten. För att fylla i dem behöver du bara fylla i företagets namn, de ansvariga parterna och annan information som är unik för ditt företag. du kommer att guidas genom processen och kommentera de delar som behövs och de som är frivilliga.
Vi arbetade med ISO 9001-dokumentationen för att försäkra alla användare om att allt är korrekt och effektivt utfört.

Tydligt organiserade, logiska steg
-  Varje dokument är ordnat så att du kan följa dess ordning perfekt. Genom att följa varje steg i ordning säkerställs att inget saknas och att ingen går vilse i processen. De medföljande logogrammen hjälper medarbetarna att förstå varje process för att göra kvalitetsstyrningen enklare och processerna lättare att följa.
Fullständigt redigerbara dokument
- Varje dokument finns i MS Word eller MS Excel. I detta format kan du enkelt anpassa dem så som du anser vara lämpligt för ditt företag. På så sätt är det också mycket enklare att skapa och upprätthålla ditt företags varumärke genom att lägga till företagslogotyper och färger och sedan helt enkelt redigera rubriker och sidfötter för att matcha den stil du föredrar.
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

90 dagars pengar

Tillbaka Garanti

1571645526-17020501-245x245-90-Day-Guarantee

Om du av någon anledning under de första 90 dagarna efter köpet inte är nöjd av någon anledning, kan du helt enkelt kontakta
Support@qse-academy.com och vårt supportteam kommer att ge dig en omedelbar och fullständig återbetalning.

ISO 9001 KIT 2015-versionen ger dig följande

OMEDELBAR TILLGÅNG TILL FÖLJANDE

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
- 1 timmes gratis onlinekonsultation med en ISO 9001-expert
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

- ISO 9001: 2015 Kvalitetshandbok för tandläkarmottagning (40 detaljerade sidor)

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
- 35 dokumenterade förfaranden, inklusive förfarandet för hantering av risker och möjligheter.
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
- 27 Mallar för rapporter och formulär
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
- KPI Spårning av nyckelprestationsindikatorer, internrevision, avvikelser och spårning av korrigerande åtgärder.
ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]
- Dra nytta av 12 månaders e-postsupport
ISO 9001 för tandvårdskliniker

Kännetecken för den kompletta ISO 9001 2015-versionen för tandvårdskliniker

- Pris: 489 $

Överensstämmer med 2015 års version av ISO 9001-standarden

Dokumentationen omfattade följande: 80 dokument för genomförandet av ISO 9001 2015-versionen

MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013

Språk i dokumentationen Engelska, finns även på franska

Dokumenten är helt redigerbara - Ange all information som är specifik för ditt företag.

Är det godtagbart för ISO 9001-certifieringsrevisionen? Ja, alla dokument som krävs enligt ISO 9001 ingår,
Omedelbar leverans -Det fullständiga paketet kan laddas ner direkt efter köpet.
Skapad för ditt företag - Modellerna är optimerade för att passa både små och medelstora företag.

ISO 9001 för kliniska tandläkare
powred by stripe

Det kompletta paketet för ISO 9001

För tandvårdsklinik

Det kompletta paketet
att införa ISO 9001:2015-versionen

Begränsat erbjudande: 50 % OFF

Pris :  489 $

i stället för 978 $

Hitta rätt lösning för ditt företag.

Våra planer

Vi har effektiviserat vår prisstruktur för att göra det lättare för dig att räkna ut hur mycket tid och arbete du kommer att lägga ner.
Beroende på vilken nivå av support du behöver och om du vill ha tillgång till vårt projektledningsverktyg online erbjuder vi tre olika prisplaner:

Paket

Alla SO 9001-dokument
$ 489 Livstid
 • Alla dokument som behövs för ISO 9001
 • 1H möte med ISO 9001-expert
 • Stöd via e-post
 • 5 Granskning av dokument

Avancerad

ISO 9001 Ledande genomförare
$ 989 Livstid
 • Alla dokument som behövs för ISO 9001
 • Videoutbildning
 • 15H Möte med vår ISO 9001-expert
 • Särskilt arbetsutrymme
 • 5 användare
 • 5 Dokumentering
Begränsad försäljning

Premium

Från A till z
$ 1699 Livstid
 • Alla avancerade funktioner
 • 25H Möte med vår ISO 9001-expert
 • 10 användare
 • Anpassad dokumentation
Premium

Vad våra kunder tycker:

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

"QSE Academys ISO 9001-paket är en utmärkt resurs för alla kliniker som vill införa ett kvalitetsledningssystem. Det är lätt att följa och hjälper dig verkligen att hålla koll på allt."

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Dr Sarah Khan

DDS

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

"Jag är verkligen imponerad av QSE academy ISO 9001-paketet för tandvårdskliniker. Det är kortfattat och lätt att följa, och det har hjälpt mig att sätta ihop ett omfattande kvalitetsledningssystem för min klinik."

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

-Dr. Ali Syed

DMD, FICOI

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

"QSE Academy har varit en fantastisk resurs för vår klinik. ISO 9001-paketet online är så lätt att följa och hjälper oss verkligen att hålla koll på vårt kvalitetsledningssystem."

ISO 9001 för tandläkarmottagning [Downolad]

Elizabeth Nguyen,

Klinikchef

Ofta ställda frågor

Du kommer att skickas till nedladdningssidan omedelbart efter att du har gjort ditt köp, och en länk för att hämta filen skickas också till ditt e-postmeddelande. Filerna kommer i en .zip-fil som du måste extrahera. Om du har några problem med nedladdningen kan du kontakta oss på support@qse-academy.com så hjälper vi dig gärna.

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kreditkort, betalkort eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

Vi har en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är nöjd med tjänsten kan du säga upp den inom 30 dagar och få full återbetalning.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vår tjänst kan du säga upp den inom de första 30 dagarna och få full återbetalning. Inga frågor ställs.

Ja, det är möjligt att uppgradera till en högre plan efter att ha köpt ett paket. Vårt supportteam hjälper dig gärna att uppgradera din plan. Om du har några frågor kan du kontakta oss på chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Följande är de olika tillgängliga språken: Franska, tyska, portugisiska, svenska, japanska och kinesiska. Om du har några frågor kan du kontakta oss via chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Vår tjänst har en kundportal online som gör det möjligt för dig att interagera enskilt med din kundansvarige, inklusive chatt, e-post eller telefonsamtal, där du kan begära arbete, boka möten, godkänna dokument och mycket mer.

Du kan hantera din ISO-certifiering med vårt projektledningsverktyg, tilldela uppgifter och begära möten.

I din ISO-certifieringsportal kan du :

 • Samarbeta och kommunicera med våra experter och med ditt team
 • Planera ditt projekt och schemalägg uppgifter, begär arbete...
 • Uppdatera uppgifterna vid behov och håll ett öga på hur arbetet fortskrider.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Tillgänglighet
 • Lägg till i kundvagn
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
11Komplett-dokumentation

Få en GRATIS förhandsvisning av ISO

9001-paket

Innehåller en förhandsgranskning av ISO 9001 2015-versionspaketet.