The Ultimate Guide to ISO 9001 Quality Objectives : A Comprehensive Overview

ISO 9001 Kvalitetsmål
ISO 9001

Den ultimata guiden till ISO 9001-kvalitetsmål: En omfattande översikt

Den ultimata guiden till ISO 9001 kvalitetsmål

ISO 9001:2015 Kvalitetsmål med exempel

Kvalitetsmål är viktiga för alla organisationer som vill förbättra sitt kvalitetsledningssystem (QMS) och behålla sin ISO 9001-certifiering. Den här omfattande guiden kommer att diskutera vikten av att sätta upp kvalitetsmål, ge exempel på kvalitetsmål och hjälpa dig att skriva bättre mål för din organisation.

Vad är kvalitetsmål?

Kvalitetsmål är specifika, mätbara mål som en organisation sätter upp för att kontinuerligt förbättra sitt QMS. De är en integrerad del av ISO 9001 och måste överensstämma med organisationens kvalitetspolicyer och affärsmål. Dessa mål spelar en avgörande roll för att öka kundnöjdheten och säkerställa överensstämmelse mellan produkter och tjänster.

Kräver ISO 9001 kvalitetsmål?

Ja, ISO 9001 kräver att organisationer ställer upp kvalitetsmål som en del av deras QMS. Detta krav anges i paragraf 6.2 i ISO 9001:2015-standarden. Målen måste fastställas på relevanta funktioner och nivåer och vara mätbara, övervakas, kommuniceras och uppdateras vid behov.

Hur skriver man ett mål av god kvalitet?

För att skriva ett bra kvalitetsmål, följ SMART-kriterierna:

 1. Specifikt: Definiera tydligt målet och dess syfte.
 2. Mätbar: Inkludera kvantifierbara mätvärden för att spåra framsteg och prestationer.
 3. Uppnåeligt: Se till att målet är realistiskt och uppnåeligt inom en bestämd tidsram.
 4. Relevant: Align the objective with the organization’s quality policies and business goals.
 5. Tidsbestämd: Sätt en deadline för att uppnå målet.

Exempel på kvalitetsmål

Här är några exempel på kvalitetsmål som överensstämmer med ISO 9001-kraven:

 1. Minska kundklagomål med 10% inom de närmaste 12 månaderna.
 2. Öka leveranshastigheten i tid till 98% inom sex månader.
 3. Minska produktdefekter med 15% under nästa år.
 4. Förbättra kundnöjdhetsbetygen till 20% under nästa räkenskapsår.

Hur många kvalitetsmål ska du ha?

Antalet kvalitetsmål beror på storleken och komplexiteten hos din organisation, såväl som dess kvalitetspolicyer och affärsmål. Det är dock viktigt att hitta en balans mellan att ha för få mål (som kanske inte leder till förbättring) och för många (vilket kan överväldiga ditt team).

Hur ofta bör du se över dina kvalitetsmål?

ISO 9001:2015 kräver att organisationer regelbundet ser över sina kvalitetsmål för att säkerställa att de förblir relevanta och möjliga att uppnå. Denna granskningsprocess bör vara en del av din organisations ledningsgranskningsmöten, som vanligtvis äger rum minst en gång om året.

What should you do if you don’t meet your quality objectives?

Om din organisation inte uppfyller sina kvalitetsmål är det avgörande att analysera orsakerna bakom bristen, identifiera förbättringsområden och justera dina mål och handlingsplaner därefter. Denna process är avgörande för ständiga förbättringar och för att behålla din ISO 9001-certifiering.

Kan du lägga till, ta bort eller ändra dina kvalitetsmål?

Ja, organisationer kan lägga till, ta bort eller ändra sina kvalitetsmål för att återspegla utvecklande affärsmål och kvalitetspolicyer. Alla förändringar måste dock dokumenteras, kommuniceras och övervakas för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av ISO 9001-kraven.

Tips för att skriva bättre kvalitetsmål

 1. Involvera alla relevanta intressenter när du sätter upp kvalitetsmål för att säkerställa inköp och engagemang.
 2. Använd ett tydligt och kortfattat språk som är lätt att förstå.
 3. Övervaka och spåra kontinuerligt framstegen mot mål för att tidigt identifiera potentiella problem.
 4. Se över och uppdatera målen regelbundet för att säkerställa att de förblir relevanta och möjliga att uppnå.
 5. Communicate your quality objectives to all employees to ensure everyone is aligned with the organization’s goals.

Sammanfattningsvis är att sätta kvalitetsmål en avgörande aspekt av en organisations ISO 9001 QMS. De ger ett tydligt ramverk för ständiga förbättringar, hjälper till att öka kundnöjdheten och säkerställer överensstämmelse med produkter och tjänster. Genom att förstå vikten av kvalitetsmål, följa SMART-kriterierna och involvera relevanta intressenter, kan organisationer skapa effektiva mål som driver förbättringar och upprätthåller sin ISO 9001-certifiering.

Kvalitetsmål kontra nyckelprestandaindikatorer (KPI:er)

Det är viktigt att skilja mellan kvalitetsmål och nyckelprestandaindikatorer (KPI). Medan båda används för att mäta framsteg och förbättringar, är kvalitetsmål specifika mål i linje med organisationens kvalitetspolicyer och affärsmål, medan KPI:er är prestationsmått som används för att utvärdera framgången för specifika processer eller funktioner.

Kvalitetsmål kontra kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn fungerar som ett uttalande på hög nivå om en organisations engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar. Däremot är kvalitetsmål specifika, mätbara mål som härrör från kvalitetspolicyn som beskriver organisationens väg mot förbättring.

Hur man sätter upp kvalitetsmål

Att sätta kvalitetsmål kräver en grundlig förståelse för din organisations kvalitetspolicy, affärsmål och kundkrav. För att sätta upp effektiva kvalitetsmål:

 1. Analyze your organization’s current performance and identify areas for improvement.
 2. Se över din kvalitetspolicy och se till att den överensstämmer med affärsmålen.
 3. Involvera relevanta intressenter, inklusive högsta ledningen, för att få input och stöd.
 4. Använd SMART-kriterierna för att utveckla specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål.
 5. Kommunicera målen till alla anställda och tillhandahålla nödvändiga resurser för att uppnå dem.
 6. Övervaka och se över målen regelbundet för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Kvalitetsmål mallar

Att använda mallar kan förenkla processen att sätta upp kvalitetsmål. Mallar kan hjälpa dig att säkerställa att dina mål är konsekventa, tydliga och i linje med organisationens kvalitetspolicy och affärsmål. Många resurser finns tillgängliga online, inklusive mallar som är speciellt utformade för ISO 9001-kvalitetsmål.

Hur SMARTARE kvalitetsmål kan hjälpa

SMARTARE kvalitetsmål bygger på SMART-kriterierna genom att lägga till två ytterligare element: utvärdera och omvärdera. Genom att införliva dessa element kan organisationer säkerställa att deras kvalitetsmål förblir relevanta och effektiva för att driva kontinuerliga förbättringar.

 1. Utvärdera: Utvärdera regelbundet framstegen mot att uppnå kvalitetsmålen, identifiera potentiella problem och gör nödvändiga justeringar.
 2. Omvärdera: Se regelbundet över kvalitetsmålen för att fastställa deras fortsatta relevans och effektivitet i ljuset av förändringar i organisationens kvalitetspolicy, affärsmål och kundkrav.

Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

När kvalitetsmålen väl är satta måste organisationer utveckla planer för att uppnå dem. Dessa planer bör beskriva nödvändiga resurser, ansvar och tidsramar för att uppnå målen. Dessutom bör planerna kommuniceras till alla relevanta anställda för att säkerställa anpassning och engagemang.

Kvalitetskontrollprocess

Kvalitetskontroll är en kritisk komponent i varje QMS, inklusive ISO 9001. Det innebär att övervaka och utvärdera processer och produkter för att säkerställa att de uppfyller organisationens kvalitetsmål och kundkrav. Genom att implementera effektiva kvalitetskontrollprocesser kan organisationer identifiera och ta itu med problem tidigt, vilket i slutändan förbättrar kundnöjdheten och upprätthåller ISO 9001-certifieringen.

ISO 9001:2015 Krav

ISO 9001:2015 är den senaste versionen av ISO 9001-standarden. Den beskriver kraven för ett QMS, inklusive behovet av kvalitetsmål, en kvalitetspolicy och ledningens engagemang. Genom att förstå och följa dessa krav kan organisationer uppnå och behålla sin ISO 9001-certifiering och dra nytta av fördelarna med ett effektivt QMS.

Utbildning och utveckling för kvalitetsexperter

För att sätta upp och upprätthålla effektiva kvalitetsmål bör kvalitetsmedarbetare investera i fortlöpande utbildning och utveckling. Många utbildningar, webbseminarier och workshops finns tillgängliga, med fokus på ISO 9001, kvalitetsledning och ständiga förbättringar. Genom att hålla sig uppdaterad med branschens bästa praxis och de senaste ISO 9001-kraven kan kvalitetspersonal bättre stödja sina organisationer i att uppnå sina kvalitetsmål.

Kvalitetsmål och högsta ledningens roll

Högsta ledningen spelar en viktig roll för att sätta upp och uppnå kvalitetsmål. De är ansvariga för att upprätta organisationens kvalitetspolicy, se till att nödvändiga resurser finns tillgängliga och ge ledarskap och stöd för QMS. Vidare är högsta ledningen ansvarig för att granska QMS och dess mål, för att säkerställa att de förblir i linje med organisationens mål och kundkrav.

Kontinuerliga förbättringar och kvalitetsmål

Ständiga förbättringar är kärnan i ISO 9001 och är nära kopplat till kvalitetsmål. Genom att sätta upp och uppnå kvalitetsmål kan organisationer identifiera områden för förbättringar, implementera förändringar och övervaka deras inverkan. Denna pågående förbättringsprocess hjälper organisationer att behålla sin ISO 9001-certifiering, öka kundnöjdheten och öka effektiviteten.

Kvalitetsrevisionernas roll för att uppnå kvalitetsmål

Kvalitetsrevisioner är en viktig komponent i ISO 9001 QMS. De innebär att bedöma organisationens processer, procedurer och produkter mot kraven i standarden och organisationens kvalitetsmål. Kvalitetsrevisioner hjälper till att identifiera förbättringsområden och säkerställa att organisationen är på rätt väg att uppfylla sina kvalitetsmål. Regelbundna interna och externa revisioner är nödvändiga för att upprätthålla ISO 9001-certifieringen.

Hur kvalitetsmål påverkar kundnöjdheten

Kvalitetsmål spelar en viktig roll för att öka kundnöjdheten. Genom att sätta och uppnå mål som är i linje med kundernas krav kan organisationer kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster, vilket i slutändan leder till ökad kundnöjdhet. Denna tillfredsställelse kan resultera i förbättrat kundbehållande, positiv mun-till-mun och ökad affärstillväxt.

Integrating Quality Objectives into Your Organization’s Culture

För att maximera effekten av kvalitetsmål bör organisationer integrera dem i sin kultur. Denna integration innebär:

 1. Kommunicera målen till alla anställda.
 2. Uppmuntra anställdas engagemang i att sätta och uppnå mål.
 3. Erkännande och belöning av anställda för deras bidrag till att uppnå målen.
 4. Att främja en kultur av ständig förbättring och lärande.

By incorporating quality objectives into the organization’s culture, employees are more likely to be engaged, committed, and aligned with the organization’s goals, leading to improved performance and customer satisfaction.

Sammanfattningsvis är kvalitetsmål en grundläggande del av ett effektivt ISO 9001 QMS. Genom att förstå deras betydelse, följa SMART-kriterierna och involvera relevanta intressenter kan organisationer skapa effektiva mål som driver förbättringar och upprätthåller sin ISO 9001-certifiering. För att säkerställa fortsatt framgång bör organisationer investera i fortlöpande utbildning, kvalitetsrevisioner och kontinuerliga förbättringsinsatser, vilket i slutändan leder till ökad kundnöjdhet och affärstillväxt.

 

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett + 4 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.