8 ledningsverktyg för kvalitetskontroll

Verktyg Kvalitetskontroll
Kvalitetssäkring

8 ledningsverktyg för kvalitetskontroll

Verktyg Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll är en viktig process i ett produktionssystem som syftar till att se till att de levererade produkterna uppfyller de kvalitets- och prestandastandarder som kunden har angett. Indikatorer för kvalitetskontroll kan bland annat delas in i följande kategorier:

1) Processindikatorer (ledtid, anställdas produktivitet etc.) och
2) Indikatorer för produkter eller tjänster (processkraven har uppfyllts).

Kvalitetskontrollen söks för att minimera eventuella variationer i dessa indikatorer antingen inom en process eller mellan processer när många team är inblandade och sträcker sig över flera projekt. Detta görs främst genom att fokusera på fyra nyckelelement: kommunikation, utbildning, kontinuerlig förbättring och problemlösning.

De 8 ledningsverktygen för kvalitetskontroll

1. Flödesschema: Flödesscheman är en statisk representation av en process. Även om flödesscheman är användbara för att dokumentera processen ger de ingen detaljerad bild av processens effektivitet (eller ineffektivitet).

Exempel på användningsfall: dokumentera kvalitet i produktstadiet

2. Paretodiagram: en grafisk representation av data som kan användas för att identifiera 80% (eller fler) problemområden i en process. Paretodiagrammet belyser de många kriterier som är inblandade i fastställandet av områden för processförbättring.

Exempel på användningsfall: dokumentera kvalitet i processstadiet

3. Gantt-diagram: Visuellt stöd för planering av aktiviteter inom en viss tidsram, där uppgifterna är färgkodade på ett enda diagram beroende på hur de fortskrider och löper från topp till botten eller från vänster till höger på enskilda diagram.

Exempel på användningsfall: dokumentera kvalitet i ett processstadium

4. Kontrolldiagram: ett utmärkt verktyg för att övervaka och hantera förändringar i processer över tid. Med den här metoden kan du se om processen förbättras på övertid eller inte. Kontrolldiagrammen kan användas för att säkerställa stabilitet i processen, vilket sedan kan leda till förbättrad kvalitet.

Exempel på användningsfall: dokumentera kvalitet i ett enskilt projektskede

5. Histogram: en grafisk representation av data som kan användas för att identifiera mönster i data.

Exempel på användningsfall: Förbättring av kvaliteten i processstadiet

6. Spridningsdiagram: en grafisk representation av data som kan användas för att identifiera korrelationer i data.

Exempel på användningsfall: Förbättring av kvaliteten i processstadiet

7. Pertdiagram: ett verktyg för att förstå sambandet mellan relaterade händelser, aktiviteter eller beslut. PERT-diagrammet är mest effektivt när det finns tydliga och klara samband mellan relaterade aktiviteter och används bäst när det råder osäkerhet om tidsuppskattningar.

Exempel på användningsfall: Förbättra kvaliteten i projektfasen

8. Kano metoden: Denna metod för processförbättring kombinerar och samarbetar med alla tidigare nämnda tekniker i en enda uppgift, samtidigt som den fastställer var förbättringar verkligen behövs.
Exempel på användningsfall: Förbättra kvaliteten i projektfasen

När man bestämmer var man ska göra förbättringar i en process är det viktigt att förstå vilka områden som "inte får ändras".

De viktigaste verktygen för kvalitetskontroll är de som interagerar med kunden och som används för att förbättra processerna.

En kund kan till exempel klaga på att vissa komponenter inte levererades i tid och att de inte borde ha levererats så sent. Producenten kan då samla in information (t.ex. genom att intervjua eller besöka kunden) om detta klagomål för att fastställa vad som orsakade problemet och hur det kan undvikas i framtiden.

Slutsats:  Även om idén om kvalitetskontroll har funnits länge har det moderna tillvägagångssättet blivit mer komplext i och med att det finns många olika verktyg som hjälper cheferna att inte bara hålla koll på projektets resultat utan också identifiera områden där förbättringar kan göras. En fullständig förståelse och användning av dessa verktyg för kvalitetskontroll är avgörande för fortsatt framgång i dagens värld.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + fjorton =